Questions and answers

Czy kary księgowe mogą stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przysługuje dodatek za pracę w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące pracownikom zakładów radiologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy brak urazu wyklucza uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy niewielkie zadrapanie można uznać jako uraz tkanki miękkiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W jaki sposób "zmusić" sprzedawcę do skorygowania faktury, jeśli ten błędnie naliczył VAT ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od nieruchomości nabytej w trybie egzekucji sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie mogą być przyczyny rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem pobierającym emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaką metodą ocenić źródła promieniowania jonizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki opis powinien znaleźć się na przelewie do Urzędu Skarbowego w przypadku wypłaty dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wyliczyć podatek VAT od usług turystyki, organizacja wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim miesiącu rozpoznać przychód z tytułu refaktury a w jakim koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

W jakim miesiącu rozpoznać przychód podatkowy z tytułu refaktury a w jakim koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do wartości początkowej środka trwałego w leasingu można doliczyć wynagrodzenie za użytkowanie tego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT w sytuacji, gdy współwłaściciele nieruchomości czerpią korzyści z jej najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pozwolenia na transport odpadów podlegają udostępnieniu jako informacja o środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kiedy należy uznać dostawę za dokonaną, a co za tym idzie kiedy powstanie obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy rozbudowa Punktu Poboru Opłat na autostradzie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Do kiedy należy złożyć deklarację PIT w związku z likwidacją działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownik pedagogiczny w dodatkowym miejscu powinien przepracować prawo do dodatku za wysługę lat od początku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy istnieje konieczność przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy jeżeli o wydanie pozwolenia na budowę występuje inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić sprzedaż udziałów w spółce jawnej (zmiana udziałowców)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla usługi wynajmu apartamentu w hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy jest mozliwe usytowanie stacji paliw poza terenem wyznaczonym w planie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT nieodpłatne przekazanie linii energetycznej zakładowi energetycznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi oczyszczania dna jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można w dzienniku lekcyjnym umieścić numery PESEL uczniów, co umożliwia wzór otrzymany od producenta dziennika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakie dzienniki lekcyjne obowiązują w klasach 0 - III?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy szkoła może sama opracować druk księgi ewidencji dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak rozstrzygnąć kwestie wpisywania frekwencji uczniów w przypadku odtwarzania dziennika lekcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy dopisanie drugiego imienia ucznia w arkuszu ocen należy dokonać kolorem czerwonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób przekazać samochód na prowadzoną przez żonę działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy należy opodatkować VAT przekazanie słodyczy studentce, która odbywała w naszej firmie praktyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób amortyzować lokal znajdujący się w kamienicy, która stanowi współwłasność podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych możemy sklasyfikować turbinę odsysającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Jaki czas pracy obowiązuje pracownika zatrudnionego na stanowisku psychoterapeuty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć urlop wypoczynkowy pracownika któremu obniżono wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można zawrzeć z pracownikiem umowę na korzystanie z dwóch samochodów prywatnych do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje możliwość mianowania albo powołania do pracy obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pielęgniarka może zmienić drogę podania leku określoną w zleceniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Choromańska Iwona | Aktualne

W jaki sposób należy skonstruować zapisy SIWZ w postępowaniu cząstkowym prowadzonym na podstawie zawartych umów ramowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy należy przystąpić do działań powypadkowych mimo braku w dokumentacji wyjaśnień świadka zdarzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek przechowywania na stanowisku pracy środków chemicznych w szafach chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy kierownik budowy jest osobą pełniącą funkcje publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Na jakich kontach zaksięgować w gminie nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie pracownika z podziałem na składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jakich przypadkach można wypłacić świadczenia rodzinne osobom przebywającym zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy specjalista ds. BHP może prowadzić szkolenie okresowe na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracownikom tymczasowym można rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak należy ustalić podstawę do wypłacenia nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakim kursem należy przeliczyć import towaru z Izraela, który został oclony na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w działalności gospodarczej środki trwałe w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy opisana instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów powinna uzyskać pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne