Questions and answers

Ile powinien wynosić termin na złożenie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zakład produkujący meble powinien być wyposażony w instalację odgromową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca ponosi koszty w przypadku stwierdzonej choroby zawodowej u swojego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy należy przeprowadzać pomiar hałasu w rezonansie magnetycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy współmałżonek może być świadkiem wypadku w drodze do pracy lub w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy osobę niepracującą, ale niezarejestrowaną w urzędzie pracy można uznać jako osobę bezrobotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który podjął pierwszą pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy praca przy stałych odpadach komunalnych jest pracą w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Komu należy wypłacić wynagrodzenie zmarłego pracownika, który nie miał rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakich przypadkach ośrodek powinien przyznać osobie zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa powinna swoje sprawozdanie finansowe złożyć w urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Kiedyk Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszt naprawy uszkodzonej maszyny i następnie otrzymanie odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy alimenty wyegzekwowane przez komornika od męża należy wliczyć do dochodu rodziny przy zasiłku rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Kto powinien wypisać wniosek do sanatorium - lekarz rodzinny czy kardiolog?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

W jakich przypadkach ośrodek powinien opłacać za osobę składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy osobę współpracującą należy uwzględniać przy wyliczeniu odpisu z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować w przypadku refaktury kosztów wody i ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć w deklaracji VAT w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Do kogo należy utrzymywanie dawnych młynówek, które obecnie utraciły swą pierwotną funkcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy na fakturze importowej sprzedawca powinien umieszczać NIP nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Na jakiej podstawie należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek dla opiekunów, jeśli osoba, na którą był przyznany zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy powiat powinien mieć ustalony regulamin udzielania dotacji z budżetu na ochronę środowiska i gospodarkę wodną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy należy zmienić umowę spółki, jeżeli nie ma w niej informacji o przekazywaniu zysku na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy uchybienie w terminie złożenia zeznania rocznego będzie skutkowało utratą prawa do ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć odsetki od środków zgromadzonych na rachunku firmowym, po zakończeniu działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełniać lokal, aby go wydzielić jako samodzielny lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia ze zmianą umowy spółki osobowej podlegającą opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przystąpienie nowego wspólnika do spółki skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaka wysokość dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikom zatrudnionym w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka jest procedura dopuszczenia do użytku szkolnego programu zajęć koła przyrodniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik ma prawo odliczyć VAT z tytułu zakupu usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na sali operacyjnej może być zainstalowany monitoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy w związku z pogorszoną jakością wody można dochodzić od dostawcy wody roszczeń np. w postaci obniżenia ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy odliczyć VAT z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Czy szkoła, która nie ma ustalonych obwodów powinna prowadzić księgę ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć dyrektor placówki w sytuacji zaginięcia dziennika pedagoga szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób należy oprawić arkusze ocen uczniów kończących szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy uczennicy, której przydzielono nauczanie indywidualne wpisuje się w dzienniku zajęć nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakie dokumenty obowiązują dyrektora przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jakim języku należy zapisywać tematy lekcji w dzienniku lekcyjnym w przypadku nauki języka angielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaka jest forma składania podpisu przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy oceny cząstkowe, semestralne i roczne ucznia nauczanego indywidualnie należy przepisać do dziennika lekcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak należy opodatkować pożyczkę oraz odsetki od pożyczki udzielonej spółce cywilnej przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób najlepiej przekazać synowi nieruchomość obciążoną kredytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w publicznym liceum ogólnokształcącym może być prowadzona księga ucznia tylko w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy dodatkowa godzina nauczania indywidualnego, będzie godziną ponadwymiarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy opłata za sporządzenie na prośbę pacjenta przez ZOZ kserokopii dokumentacji medycznej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy faktura została wystawiona prawidłowo jeśli jako nabywcę wskazano nazwę i adres oddziału firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak ustalić koszty i przychody w związku z umową leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

W jaki sposób amortyzować nowy budynek postawiony na fundamentach poprzedniej budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy należy wypłacić pracownikowi wyrównanie z premii za okres kiedy jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy córka, jako pełnomocnik chorej matki, może podpisać zgodę na amputację nogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Podciechowska Anna | Aktualne