Questions and answers

Czy nagroda za szczególne osiągnięcia wchodzą do podstawy wymiaru zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy załączać pełnomocnictwo przy każdym kolejnym wniosku aktualizacyjnym o zmianę wpisu BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pracownikom należy zapewnić dostęp do pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jaki sposób można egzekwować od wykonawcy zwrot nienależycie pobranych wpłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy budowa linii kablowej trakcyjnej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy urząd skarbowy lub ZUS należy uznać za odbiorców danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Nieaktualne

Czy ustalając wysokość zasiłku stałego dla syna należy do dochodu zaliczyć 50% wysokości dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie rodzicielskie w przypadku urodzenia bliźniaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy każda z osób w rodzinie dwuosobowej może złożyć oddzielny wniosek o przyznanie zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaka będzie stawka zabezpieczenia roszczeń dla odpadu o kodzie 12 01 99?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy doszło do pobrania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy instalowanie gazu medycznego w użytkowanym budynku szpitala będzie wymagało zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy importując zakupioną przez polskiego podatnika VAT książkę z Wielkiej Brytanii należy dokonać odprawy celnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy związki zawodowe opiniują przedłużenie stanowiska dyrektora szkoły w czasie pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak organ powinien traktować pomieszczenia kuchni i łazienki (jako przynależne, pomocnicze)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W którym momencie rozliczać różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy urząd może wydać stronie decyzję, której ta nie odebrała w ustawowym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy potwierdzenie pochodzenia zwierzęcia stanowi potwierdzenie legalnego nabycia zwierzęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy podczas nauczania zdalnego za pomocą platformy teams rodzic może uczestniczyć w lekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Do jakiej kategorii odpadów należy zaliczyć odpady o kodach 17 05 06 oraz 17 01 81?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy do wyliczenia kwoty dotacji gmina powinna wziąć z metryczki wagę P37 - uczeń z nauczaniem indywidualnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w ramach korekty można odjąć kwotę nadpłaconej dotacji w bieżącym miesiącu wypłaty dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczać zwolnienie z czynszu w zamian za remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy nowego PZP znajdują zastosowanie wobec zaliczek uiszczanych na wydatki ponoszone przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Jak długo jest ważna ocena pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jaki jest właściwy sposób postępowania z odpadami zielonymi powstającymi w wyniku koszenia trawników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Kiedy można obsadzić stanowisko dyrektora bez obowiązku przeprowadzania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak zmiana obuwia na własne wpływa na kwalifikację zdarzenia wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy rodzic dziecka niepełnosprawnego może korzystać z zasiłku opiekuńczego, nawet jeśli placówka jest otwarta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pomieszczenie dla matek karmiących powinno być w każdym budynku kompleksu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

W jakim polu JPKV7M należy wykazywać zakup wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel posiada kwalifikacje do nauki języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne