Questions and answers

Gdzie można znaleźć wzór wniosku dokumentów DPO i DPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować lokal użytkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie instrukcje powinny się znaleźć w rozdzielni elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakiemu ustawodawstwu podlega pracownik budowlany delegowany do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT w przypadku częściowej zapłaty za towar bonem towarowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy rozliczyć VAT w przypadku zakupu telefonu na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak potwierdzić odbiór faktury korekty sprzedaży, wysłanych drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę świadczeń chorobowych w przypadku zmiany wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie urlopowe w przypadku zmiany etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy należy dokonać korekty obrotu ze sprzedaży na rzecz unijnego nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury w przypadku rozłożenia płatności na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek w VAT z tytułu otrzymania opłaty za rezerwację lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu udzielenia pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Kto powinien wystawić notę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

W jaki sposób podpisany przez klienta weksel wpływa na przyspieszenie procesu windykacji sądowej należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

W jaki sposób wspólnicy spółki cywilnej powinni rozliczać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z czyjego upoważnienia powinny być podpisywane decyzje o przyznaniu uczniowi stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy cesja umowy pożyczki podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy faktura za zakup towarów stanowi koszt podatkowy, jeśli częściowo została opłacona bonem towarowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy kontrahent ma obowiązek przesłać oryginał rachunku, jeśli wcześniej przesłał jego wersję elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy marynarzowi przysługują diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można odliczyć od 1 stycznia 2014 r. VAT od leasingu dotyczącego samochodu kempingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy na dzień przekazania środków trwałych do zakładu budżetowego powinna być naliczona amortyzacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Czy nowe palety wprowadzone na rynek polski należy uwzględniać zarówno przy recyklingu, jak i przy odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy obligatoryjne jest żądanie przedstawienia ekspertyzy technicznej przy zgłoszeniu robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy odpracowywanie wyjść prywatnych powoduje wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy opakowanie wprowadzanego przez zakład mięsa podlega opłacie produktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy przekazanie nieruchomości na cele prywatne wspólników spółki cywilnej generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przepisy zakazują przejazdu suwnicą z ładunkiem nad pracującymi na poziomie "0"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przy zabiegu cesarskiego cięcia lekarzowi ginekologowi-położnikowi może asystować lekarz chirurg albo ortopeda?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Nieaktualne

Czy rodzic może odliczyć ulgę na dziecko, które w okresie wakacji pracowało 2 miesiące za granicą (w Anglii)?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy środki otrzymane w związku z likwidacją IKE stanowią przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wykonawca testamentu ma prawo złożyć VAT-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zakup nowych stanowisk do programu komputerowego podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy z faktury za czynsz inicjalny należy odliczyć 50% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć mikrociągnik jednoosiowy Pasquali?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Do którego roku w dokumencie Rp-7 należy doliczyć kwotę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop za 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Gdzie należy opodatkować przychody przedsiębiorstwa, które świadczy usługi kapitana barki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile powinno wynosić natężenie oświetlenia na stanowisku pracy kasjera w metrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do odłowu żywej dzikiej zwierzyny przez koło łowieckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakiego typu wydatki podlegają wyłączeniu na podstawie art. 4 pkt 6 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jakie koszty uzyskania przychodu zastosować przy tworzeniu listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie przepisy określają definicję zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jaki kurs należy zastosować w przypadku importu usług okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak korygować dla celów podatkowych koszty kwalifikowane jako rozliczenia międzyokresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy interpretować definicję linii zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Spiżewska Magdalena | Aktualne

Jak powinna postąpić spółka z o.o., która nie składała sprawozdań finansowych w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak powinna wyglądać klasyfikacja budżetowa wydatków na roboty elektryczno-instalacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak prawidłowo ułożyć grafik pracy dla pracowników pracujących w systemie dwuzmianowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć koszt z faktury za najem dotyczącej dwóch miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć powstałe różnice kursowe przy zwrocie wadliwego towaru do kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy komornik jest płatnikiem podatku Vat przy sprzedaży ruchomości w toku postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne