Questions and answers

Czy można osobie fizycznej wydać zezwolenie na uprawę i przetwarzanie konopi włóknistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od kiedy stronie przysługuje zasiłek stały w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności z lutego br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy postanowienie o konieczności sporządzenia raportu nałożone przez Wody Polskie jest wiążące dla wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy można wypłacać z ZFŚS wyższe świadczenia dla lepiej zarabiających pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty z zakresu bhp należy przechowywać w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Co zrobić z rozbitą świetlówką - odpad komunalny zmieszany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Kto płaci składkę zdrowotną komandytariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do usługi tartacznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy firma logistyczna podlega pod przepisy u.g.o.o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wydanie wyrobów gotowych do przerobu obcego powinno być ujęte w JPK na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka stawka ryczałtu jest właściwa dla usług sprzedaży rolet wykonywanej w modelu dropshippingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Od której daty organ podatkowy powinien zmienić podatnikowi użytek na Br-RIV w podanym stanie faktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy usytuowanie zbiornika na wodę oraz instalacja systemu nawadniania boiska sportowego wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Jakie przepisy regulują wynagradzanie pracowników administracyjnych w niepublicznych wyższych uczelniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy usługi księgowe mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób powinno zostać zaksięgowane w PKPiR przekazanie towarów po stronie przedsiębiorstwa w spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie organ winien odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Jak wygląda procedura skierowania wód deszczowych i roztopowych z dachu do rowu melioracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Kiedy można rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Ile jest ważna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy ekspertyzy techniczne oraz oceny stanu technicznego budynków są wymagane przy projekcie architektoniczno-budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Komu w jednostce budżetowej należy udzielić pełnomocnictwa do czynności związanych z kasami fiskalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

W jakich przypadkach pracodawca może kontynuować akta osobowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wprowadzania do umowy o pracę z kierowcą postanowień o dyżurach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownicy, która łączy pracę na pół etatu z urlopem rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Do kiedy obywatelowi Ukrainy przyznać świadczenie wychowawcze, czy do końca okresu zasiłkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można dokonać zmiany lasu na rolę na podstawie u.l., jeżeli działka ujęta jest w UPUL jako tereny nieleśne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jaki kod odpadu jest właściwy dla odpadów w postaci zużytych maseczek, kombinezonów i rękawiczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy MOPS może wydać decyzję dotyczącą przedłużenia pobytu w ŚDS z datą wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można potrącić nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze z wypłacanego zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny przysługuje na ucznia, który przestaje chodzić do szkoły, odbywać będzie same praktyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto powinien wyznaczyć zastępstwo w przypadku nieobecności dyrektora placówki oraz jego zastępcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie z funduszu alimentacyjnego od marca?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy powinny przysługiwać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z autyzmem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podpisy składane na protokole postępowania powinny być własnoręczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne