Pytania i odpowiedzi

Czy protokół odbioru starszy niż 3 miesiące może być uznany za poświadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy projekt budowlany może służyć jako program funkcjonalno - użytkowy w systemie zaprojektuj i wybuduj?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych obejmuje firmy medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy podatnik mający sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną może skorzystać z VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT podatnik powinien refakturować na kontrahenta usługi wstępu do obiektów kulturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy podatnik obowiązany jest opodatkować transakcje rozliczane na zasadach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w regulaminie ZFŚS można zaznaczyć, że dofinansowanie przysługuje pracownikom, emerytom i rencistom?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie zmiany wprowadzi zmiana rozporządzenia dotyczącego klasyfikowania uczniów i słuchaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy bursa szkolna jest zwolniona z podatku VAT w przypadku zakupu komputera oraz jego oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Marciniak Aneta | Aktualne

Jak opodatkować zaliczki w przypadku zmiany formy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy należy ująć podatek naliczonego z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Od jakiej kwoty należy odprowadzić VAT w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów i prokuratury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinna przebiegać kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa zbiorczego dowodów księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy zawieranie kolejnych kontraktów przez członka rodziny wymaga utracania i uzyskiwania dochodu z nich pochodzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy brak badań wpływa na możliwość przyznania pracownikowi zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy możliwe jest umorzenie świadczenia nienależnie pobranego z u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak obliczyć dochód ze sprzedaży udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy do wyliczenia wskaźnika VAT należy wliczać rezydentury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakup licencji na nadawanie programu telewizyjnego w odcinkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak udokumentować na potrzeby VAT pośrednictwo w zakupie biletu lotniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towarów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zwrot wydatków związanych ze studiami pracownika podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od zakupu paliwa do ciągnika siodłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w momencie zakupu paliwa do firmy przysługuje 100% odliczenia podatku naliczonego z faktury na zakup paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje zwolnienie od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprawozdanie finansowe spółki osobowej może być dołączone do zeznania podatkowego tylko jednego ze wspólników spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy potraktować otrzymaną od firmy niemieckiej premię za współpracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do usługi budowlanej wykonywanej w Holandii na rzecz kontrahenta belgijskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy przemieszczanie się po schodach drabinowych powyżej lub poniżej 1 m od poziomu otoczenia jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy na terenach przekraczających 80% zabudowy dalsza zabudowa jest wykluczona?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

W jakim czasie po sporządzeniu protokołu powypadkowego należy zapoznać z jego treścią poszkodowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

W jakiej odległości od granicy należy usytuować pokrywę zbiornika na ścieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy zamawiający musi zwrócić próbki wykonawcom jeśli postępowanie zostało unieważnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jakie warunki techniczne musi spełniać budynek, aby przekształcić go w placówkę opiekuńczo wychowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Kto nadaje klasy techniczne drogom i jaka jest procedura przy zaliczaniu danej drogi powiatowej do danej klasy technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy zamawiający może przeprowadzić wizję lokalną tylko z tym wykonawcą, który złożył wniosek o jej przeprowadzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy właściciel jednoosobowej firmy musi przejść szkolenie wstępne i okresowe bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy można wydać inwestorowi pozwolenie na budowę, pomimo niezgodności z obowiązującym mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak wycenić wartość otrzymanej nieodpłatnie usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować wymianę sprzedanego w poprzednich latach urządzenia na podobne urządzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Z kim gmina powinna wejść w spór kompetencyjny dotyczący uprzątnięcia padłego zwierzęcia łownego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne