Questions and answers

Czy prowadzenie wizyjnego systemu powinno rozpocząć się z dniem wydania zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy przedsiębiorca mieszkający za granicą ma prawo do świadczenia postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy radca prawny prowadzący działalność gospodarczą ma prawo skorzystać z ZUS od przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy redukcja korony drzewa powyżej 30% jej objętości wymaga uzyskania zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy szpital może podjąć współpracę z własnym pacjentem w ramach umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy świadczenie pieniężne otrzymane od zakładu produkcyjnego stanowi przychód osoby, która je otrzymała?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy umorzona wierzytelność może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy umowa najmu zawarta pomiędzy przedsiębiorcami powinna być rozliczana za pośrednictwem rachunku płatniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy umowę najmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego niewyodrębnionego możne zawrzeć organ wykonawczy gminy w trybie bezprzetargowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy w grudniu pracownik może wykorzystać urlop należny za styczeń przyszłego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy w planie postępowań na 2021 r. należy ujmować zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy w przepisach są określone przedziały kar pieniężnych, które mogą być nałożone na przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy w przypadku błędnego naliczenia podatku należy skorygować listę płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w statucie można określić, w jakich dokumentach szkolnych znajdować się będą zasady oceniania uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy Wydział Komunikacji powinien udostępnić na wniosek żony dokumentację związaną z rejestracją pojazdów męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zalesianie przewidziane w ramach rekultywacji wymaga niezależnej decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy zalesienie bryły krajobrazowej w ramach rekultywacji wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy zasiłek macierzyński wlicza się do okresu pracy w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zgodnie z nowym PZP GOPS oraz szkoły utworzone przez gminę należy uznać za odrębnych zamawiających?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy złożony wniosek o fundusz alimentacyjny powoduje wstrzymanie biegu terminu odwołania się od decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Ile dni urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielowi korzystającemu z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna uprawniająca nauczyciela do urlopu bezpłatnego na czas stawiennictwa do służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką kwotę netto powinien otrzymać pracownik, który otrzymał nagrodę wójta gminy w kwocie 2000 zł brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie konsekwencje może ponieść wykonawca w przypadku braku zgłoszenia podwykonawcy do realizacji robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe zakończenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki jest limit przyjęcia uczniów do szkoły policealnej w I semestrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje temu nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak powinni rozliczać się wspólnicy spółki komandytowej, która od 1.05.2021 r. stanie się podatnikiem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo szacować wartość zamówienia na dostawy wg nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Bieńko Monika | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za usługi księgowe i prawne w spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować wniesioną przez jednego lokatora opłatę za bezciężarowe odłączenie lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy naliczyć wnuczce odpłatność za pobyt dziadka w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy nauczyciel powinien rozpocząć urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy powinniśmy potrącić pracownikowi pierwszą składkę na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kto jest wprowadzającym szalki z pieczarkami owinięte w folię - producent czy kontrahent?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Kto sprawuje nadzór nad żłobkiem i przedszkolem artystycznym prowadzonym przez przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na czym polega prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Na jaki okres należy przyznać dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jakim terminie nauczyciel powinien wykorzystać urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo skorygować nadpłacone wynagrodzenie chorobowe i wykazać nadpłatę w RCA?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób spółka powinna rozliczyć w księgach rachunkowych zwrot dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób ujawnić w księgach 2020 r. pożyczkę udzieloną spółce przez jedynego udziałowca w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób wypełnić TPR-C dla transakcji poręczeń i gwarancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent za urlop nauczycielowi szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "wyposażenie budowlano-instalacyjne"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w przypadku uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne