Questions and answers

Czy nauczyciel biorący udział w wycieczce szkolnej jako opiekun może zabrać ze sobą własne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej w oddziale przedszkolnym na zastępstwo przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odbiór rekultywacji z terenu złoża piaskowca wymaga uzyskania opinii urzędu górniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Król Lidia | Aktualne

Czy oddawanie gruntów w wieczyste użytkowanie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Czy od wypłaconego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy należy odprowadzić składki na FP i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę ZW do sprzedaży znaczków pocztowych, które nadal używane są w obiegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podwyższenie kapitału zakładowego sfinansowane z kapitału zapasowego podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pomiary natężenia hałasu wykonane dla 12-godzinnej zmiany roboczej będą reprezentatywne dla 8-godzinnego dnia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca może tworzyć grafiki czasu pracy na okresy krótsze niż 1 miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przejęcie długu w zamian za wynagrodzenie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy różnice kursowe powstałe przy umowie factoringu stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy różnice kursowe z kontraktu typu forward stanowią koszt lub przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy skarbnik Powiatowego Urzędu Pracy ma prawo odmówić kontrasygnowania umowy o zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy spółka może nie prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy stacja transformatorowa podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, czy też tylko sam fundament?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w jednostce samorządowej oprócz podstawowego systemu czasu pracy może obowiązywać system równoważny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w ostatnim czasie zmienił się sposób obliczania wymogu kapitałowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Sowińska-Kobelak Dorota | Nieaktualne

Czy w ramach instytucji dialogu technicznego, wykonawca może udostępnić zamawiającemu sprzęt do testowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za udostępnienie samochodu przez zagraniczną spółkę matkę podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy za dyżur medyczny w dniu wolnym pracownika, przysługuje mu w ramach rekompensaty inny dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zakup gruntu wraz z budynkiem może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaka powinna być stawka VAT na usługi serwisowe wykonane w Polsce na zlecenie Turka?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka stawkę należy zastosować do usługi wykonania zdjęć produktów żywnościowych do książki kucharskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować wpłatę przyjętą na organizację wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę polegającą na przygotowaniu lokalu wyborczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi świadczone w ramach działalności hotelarsko-gastronomicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż budynku na gruncie dzierżawionym od spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży nachos, które podatnik kupuje, a następnie wysypuje na tackę i polewa sosem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać PKPiR i dowody księgowe w sytuacji gdy działalność została zakończona?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie KŚT przyjąć dla stworzonej infrastruktury technicznej pod system wspomagania zarządzania produkcją MES?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usługi krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.2 i 55.9)?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki powinien być zapis w umowie dotyczącej koncertu odnośnie importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak opodatkować umowę pożyczki oprocentowanej pomiędzy podmiotami niepowiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa operacji związanych z odpisaniem należności nieściągalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak rozliczać dochód spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy o CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Geliński Piotr | Aktualne

Kiedy podatnik prowadzący działalność ślusarsko-kowalską może stosować stawkę VAT w wysokości 8%, a kiedy 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy spółka będzie mogła odliczyć podatek VAT od faktur zakupu usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Na jakich zasadach prowadzona jest egzekucja z wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć wysokość premii należnej pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

W jaki sposób należy zwrócić przedsiębiorcy nadpłaconą opłatę za eksploatację złoża?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Król Lidia | Aktualne

W jaki sposób naliczać odsetki od podatku od nieruchomości za okres od 2009 r. do 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać w kosztach podatkowych paliwo zakupione do własnego dystrybutora?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Z jaką datą powstaje obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy mamy do czynienia z WNT, jeśli niemiecki kontrahent nie podał na fakturze swojego NIP i naliczył VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest wystawienie faktur po ponad dwóch latach od wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można uznać za prawidłowe niedokumentowanie wpłacanych zaliczek fakturą zaliczkową, a dopiero ostateczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wyciąg bankowy jest dokumentem księgowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne