Questions and answers

Czy pracownik może świadczyć pracę bez 11 godzinnego odpoczynku dobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy spółka może zastosować na fakturze sprzedaży stawkę 5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy udzielenie pożyczki przez obywatela Włoch w wysokości 1 mln zł rodzi obowiązki sprawozdawcze wobec NBP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy urządzenie niewyposażone w znak CE i deklarację zgodności może być stosowane w procesie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy w aneksie do umowy o pracę można zawrzeć, że nauczyciel prowadzi dodatkowo dwie godziny zajęć rewalidacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, która odbywa staż?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Do kiedy należy udzielić pracownikom dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną przy konwersji zobowiązań handlowych na pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak interpretować termin "bezzwocznie" w przypadu przekazania środków z rachunku bankowego do organu egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak należy potraktować kwotę odszkodowania, jeśli chodzi o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak obliczyć dietę przysługującą pracownikowi, który odbył podróż służbową do Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak opodatkować nagrody przyznane w dziedzinie dziennikarstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać materiały wykorzystywane do inwestycji w obcych środkach trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić grupę inwalidztwa pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Kiedy kończy się urlop wychowawczy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi należy się wypłata świadczenia urlopowego z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Kto jest wprowadzającym do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie w opisanych przypadkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

W jaki sposób dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób należy wykazać nieobecność pracownicy, która w trakcie okresu wyczekiwania stała się niezdolna do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może wprowadzić równoważny system czasu pracy w oddziale firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób wypełnić zaświadczenie ZUS Rp-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy dyrektorowi przedszkola przysługuje dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy dyrektor powinien zobowiązać nauczyciela - emeryta do dostarczenia PIT- 40 w celu naliczenia odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy mogę odliczać 50% VAT od paliwa do Mercedesa 208D?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu samochodu z kratką, mającego homologację samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można przekazać inwestycję budowlaną pomiędzy działalnościami gospodarczymi małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy należy opodatkować VAT nagrody w konkursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pacjent w ramach dostępu do dokumentacji medycznej ma prawo do dostępu do ksiąg rejestrowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Starecka-Dembek Agata | Nieaktualne

Czy podmiot wskazany w ofercie jako podwykonawca, może również sam złożyć ofertę jako wykonawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy przejęcie długu w zamian za wynagrodzenie podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przejęcie zobowiązań gwarancyjnych likwidowanej spółki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy rolnik będący podatnikiem VAT po przekroczeniu limitu 20.000 zł musi posiadać kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sklep może zostać ukarany za pobranie kaucji za opakowania po środkach niebezpiecznych w roku 2014?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy specjalistyczne roboty budowlane mogą być opodatkowane w ramach zryczałtowanego podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. ma prawo do odliczenia VAT od opłat dodatkowych ponoszonych w związku z wynajęciem mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie powinno wystawiać faktury VAT ze stawką ZW za wpłaty członkowskie na rzecz stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy używanie dział przeciwgradowych jest legalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy wskazanie błędu co do sygnatury tytułu wykonawczego może wstrzymać zajęcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Czy wycofanie z działalności samochodu, sprzedaż i darowizna w 2014 r. spowoduje konieczność naliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wykonawca ma prawo w świetle p.z.p. żądać udostępnienia umowy o zamówienie publiczne - od innego wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawką amortyzować kontener przenośny przeznaczony na poczekalnię dla ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka będzie stawka VAT przy modernizacji budynków polegającej na montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaka stawką VAT objęte są usługi zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż soków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są wyroby z z biżuterii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do wynajmu oraz sprzedaży rzeczy, będących eksponatami w muzeum?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie niebezpieczeństwa są związane z dwukrotnym zafakturowaniem tej samej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo należy wystawić refakturę za usługi noclegowe i gastronomiczne na podmiot ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży usług budowlanych na rzecz osoby fizycznej w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne