Questions and answers

Czy można odliczyć VAT za koszty reprezentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na podatniku ciąży obowiązek rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy nauczycielka może zrezygnować z części urlopu wychowawczego celem wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca może zakupić i wydać pracownikowi obuwie robocze II gatunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy pracownik może używać na stanowisku pracy dwóch monitorów jednocześnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży nieruchomości po stronie gminy powstanie obowiązek podatkowy w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy rolnik będzie zobowiązany do zwrotu VAT, który wcześniej odliczył?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż towaru poniżej cen zakupu generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wcześniejsza zapłata czynszu przez najemcę spowodowała powstanie obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy zaprzestanie wynajmu samochodu osobowego zobowiązuje do korekty VAT odliczonego w 100% przy zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaka powinna być odległość gazociągu średnioprężnego od budynków i zabudowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie zasady obowiązują przy kontynuacji działalności po śmierci małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki kurs powinna przyjąć spółka przy rozpoznaniu różnic kursowych w związku z udzielonym rabatem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak jest ewidencja księgowa opłaty za zajęcie pasa drogowego w roku wydania decyzji oraz w latach następnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć nabycie samochodu ciężarowego w Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak określić cenę usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ na zasadach komercyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Bogusiak Marta | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy rozliczyć podatek naliczony za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak przeprowadzić operację zakupu samochodu ciężarowego używanego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wygląda prawidłowa komparycja umowy o zamówienie publiczne zawieranej z oddziałem banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Kiedy należy zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z planowaną sprzedażą środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo młodzieży w czasie trwania balu gimnazjalnego w restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jakiej wysokości powinna spółka pobrać podatek u źródła od rezydenta z Francji z tytułu należności licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim okresie można kumulować i wypłacać środki z zajętego rachunku bankowego na wypłatę wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2014 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Czy dozwolone jest poruszanie się na terenie hal magazynowych na hulajnogach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy jako wydatek egzekucyjnym należy pobrać kwotę 6,10 zł (koszt przesyłki)?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy jest możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej przez zamawiającego, po upływie terminu związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy kształcenie przeddyplomowe upoważnia pielęgniarki do wykonywania testów skórnych alergologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy między dyrektorem szkoły, a kadrową może istnieć stosunek powinowactwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy można stosować wspólną numerację dla zwykłych faktur sprzedaży i faktur VAT w procedurze marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy niepubliczne placówki oświatowe wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych muszą posiadać akredytację?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy niewprowadzony do ewidencji środków trwałych samochód można zbyć jako składnik prywatnego majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy niezapłacone składki ZUS w części pracownika i w części pracodawcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy osobie ubezpieczonej w KRUS należy przyznać zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pożyczkodawca powinien zapłacić PCC z tytułu ostatecznego przejęcia własności nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pracodawca może wskazać pracownikowi zakład optyczny, w którym powinien on nabyć okulary korygujące wzrok?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy pracownikowi należy udzielić równoważnego okresu odpoczynku dobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy, gdy matka dziecka po porodzie jest chora?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy przekazanie samochodu dostawczego na cele prywatne powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. powinna złożyć deklaracje VAT-7 za okres przez rejestracją w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy sprzedaż domen oraz certyfikatów SSL korzysta ze zwolnienia w VAT do wysokości obrotów 150.000 zł rocznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu osobowego zakupionego w 2007 r. na podstawie faktury VAT-marża trzeba opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu żonie wywoła obowiązki na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne