Pytania i odpowiedzi

Czy płatności za dostęp do bazy danych są opodatkowane u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka jest rola wywiadu środowiskowego przy ustalaniu zasiłku dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Krawczyk Teresa | Nieaktualne

Czy odsetki od pożyczki udzielonej z majątku wspólnego małżonków stanowią ich przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zwrot środków z funduszu likwidacji zakładu górniczego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy z tytułu przejęcia nieruchomości, budowli oraz środków trwałych do majątku prywatnego powstanie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę 8% przy refakturowaniu usługi cateringowej i noclegowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować usługę i czy polska firma ma prawo odliczyć VAT od importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak wykazać otrzymaną fakturę zakupu od kontrahenta szwajcarskiego w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Za jaki miesiąc podatnik powinien zrobić korektę deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na zużyte odpady elektryczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak deweloper powinien potraktować kolejną sprzedaż tego samego lokalu na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie należy wykazać sprzedaż eksportową w deklaracji VAT sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać w VAT sprzedaż barterową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Z jaką chwilą podatnik powinien ewidencjonować w kasie rejestrującej sprzedaż usług niematerialnych i materialnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy brak zapłaty za towar stanowi przesłankę do wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy instytucja kultury zobowiązana jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu umowy zawartej z obywatelem Rumunii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć odsetki z lokaty terminowej założonej przez wspólników z nadwyżek finansowych spóki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć występującego wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaka powinna być data sprzedaży na fakturze dostawcy towarów do składu konsygnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy homologacja N1 daje prawo do odliczenia całego VAT od rat leasingowych i innych wydatków dotyczących auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak często należy dokonywać przeglądów urządzeń energetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać odpis zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2015 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wynajem lokalu innej firmie na okresowe zamieszkiwanie przez jej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy oprawa rentowa przysługuje tylko na wniosek nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy gmina powinna dokonać wpisu oddziału niepublicznego przedszkola znajdującego się w sąsiedniej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2015 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do wycinki drzew na obszarach, gdzie powstaną w przyszłości lokale mieszkalne i użytkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać w kosztach podatkowych wydatki na przygotowanie złoża kopalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy inspektor pracy może weryfikować zaświadczenia ze szkoleń bhp osób, które nie są już pracownikami firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy sprzedawca, mający krótkotrwały i przejściowy kontakt z acetonem, powinien przejść dodatkowe badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2015 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jaka stawką amortyzacyjną amortyzować drona służącego do sporządzania dokumentacji prowadzonej budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć nakłady, które zostały utracone z uwagi na zmianę lokalizacji w trakcie trwania inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Na jakich zasadach w 2014 r. należało stosować przepisy dotyczące cienkiej (niedostatecznej) kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto powinien dokonać korekty faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy SP ZOZ może zatrudnić na umowę cywilnoprawną pielęgniarkę ds. epidemiologii, która przeszła na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób, w myśl art. 20 ust. 1 pkt 1c znowelizowanej ustawy pr. bud. należy określać obszar oddziaływania obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Na jakiej podstawie określać częstotliwość szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownicze badania lekarskie wykonane za granicą mogą być honorowane w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy odmowa skierowania osoby do domu samotnej matki wymaga wydania decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy rozpoczęcie płacenia alimentów na osobę spoza rodziny oznacza utratę dochodu w myśl u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Na jakich warunkach pracodawca może dopuścić do pracy pracownika, który przerwał zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W którym momencie ująć w PKPiR akcyzę zapłacona od sprowadzonego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić wygaszenie decyzji przyznającej zasiłek stały z powodu śmierci osoby uprawnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja wydatków za media dokonywane w oparciu o refakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy wystąpi eksport, czy dostawa krajowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek rozliczenia VAT z tytułu sprzedaży usługi hostingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Gdzie należy umieścić arkusze ocen uczniów, którzy opuścili szkołę w poprzednich latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy można wynająć prywatne mieszkanie swojej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne