Questions and answers

Czy zaległe wynagrodzenie wypłacone obywatelowi Niemiec podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jakim momencie wykazać koszt uzyskania przychodu z tytułu nabycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo określać ilości odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy wypłata odszkodowań wynikająca z umowy na wykonanie całości zadania jest zwolniona, czy opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy Spółka powinna wystawić na rzecz dostawcy fakturę na podstawie Credit memo?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może wystawić skierowanie na badania lekarskie, w sytuacji gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy główny księgowy należy do kadry zarządzającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu wypoczynkowego u nowego pracodawcy, jeżeli pracownik pozostawał w równoległym zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje dieta, jeżeli został oddelegowany na targi do tej samej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakupując samochód osobowy jako towar podatnik ma prawo odliczenia VAT od tej czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy jednostkowe ceny usług pocztowych mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jak obliczyć limit przychodów powodujący obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych towar zakupiony w grudniu, a dostarczony w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, jeśli wymiaru jego czasu pracy zmieniał się w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zmiana kierownika budowy jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy czas pracy pracowników obsługujących linię produkcyjną można przedłużyć do 44 godzin w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakim systemie czasu pracy instytucja kultury powinna zatrudnić przewodników wycieczek pracujących co drugi dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy z jednym pracownikiem można zawrzeć dwie umowy o pracę różniące się zakresem obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jakim miesiącu rozliczyć import usług w przypadku faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy parametrem RLM można się posłużyć również w odniesieniu do ścieków przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Według jakich zasad obliczamy rzeczywisty poziomu odzysku i recyklingu opakowań oraz produktów za 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy staż absolwencki odbywany przez pracownika w trakcie studiów należy zaliczyć do stażu urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, któremu zwiększono wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy instalacja do suszenia komunalnych osadów ściekowych wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Aktualne

Czy dieta radnego podlega egzekucji w przypadku zajęcia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Jak przeprowadzić inwentaryzację należności, które nie zostały potwierdzone przez kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować koszty ogólne rozliczane ryczałtowo, które finansowane są z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Do jakiej kategorii odpadów należy zakwalifikować zdemontowane umywalki porcelanowe i muszle klozetowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Z jaką stawką należy amortyzować nakłady skoro środek trwały już jest zamortyzowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatek od nieruchomości, który obciąża najemcę, stanowi przychód wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co powinien uczynić zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca w formularzu oferty wpisał przy stawce podatku VAT "nie dotyczy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy należy oddać VAT naliczony od zakupu lasera sfinansowanego przez Urząd Pracy w przypadku rezygnacji z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób obliczyć limit do kwartalnego rozliczenia VAT-7K?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy bruzda agromelioracyjna jest urządzeniem wodnym w myśl Prawa wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakim wymaganiom musi odpowiadać praca w pomieszczeniu technicznym przy serwerowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Do kogo należą urządzenia melioracji wodnej szczegółowej i od kogo można żądać ich przebudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne