Questions and answers

Kiedy zamawiający zobowiązany będzie do sporządzenia analizy potrzeb i wymagań?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Kto może wystąpić z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kto zawiera umowę z kierownikiem spzoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Który przepis określa normatywy dla benzenu, etylobenzenu, ksylenu, styrenu, toluenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Na co powinniśmy zwrócić uwagę przekazując firmie uprawnienia do dokonywania wpisów w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakim terminie, pod rządami nowego PZP, można zawrzeć umowę po przeprowadzonym postępowaniu z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

W jaki sposób, zgodnie z nowym PZP, należy obliczać termin na udostępnienie ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

W jaki sposób ująć otrzymaną transzę dofinansowania wynagrodzeń dla celów bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób ująć otrzymaną transzę dofinansowania wynagrodzeń do celów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zakwalifikować proces przetwarzania odpadów styropianowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Wymagania jakich przepisów powinna spełniać szkolna szatnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy art. 75 pr.wod. dotyczy także wód popłucznych powstających w wyniku uzdatniania wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy byłej pracownicy przysługuje zasiłek chorobowy z tytułu ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy były pracownik może korzystać z pomocy indywidualnej finansowanej z ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy czas pracy położnej może zostać przedłużony do 24 godzin na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy decyzja o warunkach zabudowy musi w swojej treści zawierać zasady podziału działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy dodatki wypłacane w lutym wchodzą do postawy płacy minimalnej, jeśli dotyczą miesiąca poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy można zorganizować w ramach przewozów regularnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor może przydzielić w ramach 40-godzinnego wymiaru pracy zajęcia opiekuńcze na świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy gmina może przekazać stowarzyszeniu filię szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy gmina może udzielić dotacji ochotniczej straży pożarnej na zadanie polegające na budowie skateparku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy godziny nadliczbowe nauczyciela uśrednia się w wymiarze rocznym czy miesięcznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy istnieje możliwość utrzymania w mocy, odmowy wygaśnięcia decyzji pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy jedna osoba, wyłoniona w procedurze konkursowej, może być jednocześnie dyrektorem szkoły i dyrektorem żłobka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy lekarz cudzoziemiec może pracować samodzielnie w innych godzinach niż lekarz opiekun?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy można na terenie MN o pow. 4800 m2 pobudować budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej i szeregowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można zmniejszyć kwotę potrąceń nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na dziecko nieobecne w przedszkolu z powodu samoizolacji przysługuje dotacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy największa masa odpadów to masa odpadów dopuszczona do magazynowania operatem przeciwpożarowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy należy sporządzić dokumentację cen transferowych dla aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy zwrócić wpłaconą kwotę przed terminem powstania obowiązku do jej wniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy nauczyciel, który został zawieszony nabywa uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczycielce należy ponownie przeliczyć staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciele zatrudnieni w filiach biblioteki pedagogicznej mogą zostać przeniesieni do pracy z dojazdami?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczyciel nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, jeżeli przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nieodpłatne udostępnienie sprzętu medycznego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy OPS jest zobowiązany do dalszego opłacania składek emerytalno-rentowych do KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ortodonta może opodatkować swoje usługi ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy osoba częściowo ubezwłasnowolniona może złożyć wniosek o dotację na wymianę pieca?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy otrzymana pomoc z tarczy antykryzysowej powinna być uwzględniona w obrocie firmy dla celów podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne