Pytania i odpowiedzi

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usługi ciągłej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty wydaje pracodawca pracownikowi po zakończeniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W którym miesiącu podatnik powinien wykazać w JPK fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy są procedury organizowania w szkole płatnych konkursów dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy w świetle ustawy o VAT zapłata na rzecz podmiotu trzeciego jest możliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy możliwa jest podległości samodzielnych stanowisk w podmiocie leczniczym pod zastępcę dyrektora SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy można przyznać świadczenia z ZFŚS w branży hotelarskiej w związku z dniem turystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy rejestr opakowań należy prowadzić miesięcznie, czy można raz na rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy programy motywacyjne stanowią przychód ze stosunku pracy lub innych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy lekarz pracujący w niepełnym wymiarze godzin może pełnić dyżur medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy można udostępnić imię i nazwisko rodowe małżonka oraz jego PESEL jako potencjalnego spadkobiercy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty wykonania muralu na budynku należącym do spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy centrum handlowe będzie wprowadzającym produkty w opakowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy na wniosek pracowników można zmienić rozkład czasu pracy poprzez polecenie pracy w święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy porozumienie zmieniające należy przechowywać w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić urlopu wstecz za okres niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w dzień wolny od zajęć dydaktycznych wicedyrektor powinien wystąpić o urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Co powinna zawierać wewnętrzna procedura u pracodawcy udostępniającego w ramach profilaktyki testy na obecność COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie kroki należy podjąć aby legalnie zatrudniać cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru etatu i nawiązania dwóch stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak określić datę zmian we wpisie do rejestru placówek oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dyrektor może w każdej chwili odwołać wicedyrektora któremu powierzono obowiązki na cały rok kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy okres przebywania w areszcie tymczasowym wlicza się do okresu od którego zależą uprawnienia pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić ryczałt za używanie prywatnego auta dla potrzeb zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy po połączeniu dwóch jednostek samorządowych należy wystawić pracownikowi świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy organ może uchylić pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy dochody z giełdy oraz wynajmu mieszkania jako dochody nieopodatkowane doliczamy do dochodu za 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Który organ jest właściwy miejscowo do wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jednostka samorządu terytorialnego może zawrzeć umowę na obsługę bankową na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Wrona Katarzyna | Aktualne

W jakiej sytuacji zachodzi konieczność zwrócenia zatrzymanego wadium wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zmiana przeznaczenia budowanego budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Z jakich części winien składać się projekt wewnętrznej instalacji gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy wójt ma obowiązek wyznaczenia osoby zajmującej się działaniami z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy korzystanie z bazy zdjęć podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zasiłek celowy przekazać bezpośrednio na zakład komunalny, zakład wodociągów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy osobie przebywającej w MONAR Ośrodku Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przyznać zasiłek pielęgnacyjny dla obywatela Białorusi, czy może są podstawy do odmowy wnioskowanego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jaki jest termin wpłaty podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy PZD musi załączyć zgodę właściciela tj. zarządu powiatu na usunięcie drzew rosnących w ww. pasie drogowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy decyzja o odmowie wszczęcia postępowania scaleniowego powinna być odczytywana na zebraniu wiejskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy umowa o pracę w ramach robót publicznych wygląda inaczej niż normalna umowa o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy bank może żądać udzielenia informacji o wydanym pozwoleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy rzeczoznawca majątkowy jest zwolniony z opłaty za udzielenie informacji o środowisku oraz z opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Jakich zezwoleń, pozwoleń wymaga zasypanie dziury - wyrobiska przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wójt ma obowiązek nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową za nieterminowe przekazanie sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy zaksięgować zakup karnetów na basen?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy można zakończyć procedurę Niebieskiej Karty na prośbę osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób szacować wartość zamówień na rzecz jednostki i jej delegatury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji brak kontaktu z poszkodowanym w wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jakie są regulacje bhp dotyczące pracy technika radiologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować zużyte, czyste fartuchy rentgenowskie zawierające ołów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Gdzie powinna być przechowywana dotycząca praktyk umowa pomiędzy szkołą a zakładem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne