Questions and answers

Czy podatnik prawidłowo refakturował usługi dostarczania wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pomimo rozwiązania spółki można złożyć korektę deklaracji i wnioskować o zwrot nadpłaconego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy prawidłowa jest ewidencja księgowa zdarzenia związanego z opłatą za udostępnianie materiałów geodezyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych karę umowną za przedterminowe zerwanie umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka prawidłowo ewidencjonuje fakturę po kursie NBP z dnia poprzedzającego rozładunek

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy świadczone przez podatnika usługi można zakwalifikować do usług polegających na usuwaniu odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy udzielenie przez spółkę zależną pożyczki korzysta ze zwolnienie z PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ze środków ZFŚS można opłacić wdrożenie systemu kafeteryjnego dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi - przegląd stanu technicznego hydrantu przeciw pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy zwrocie VAT-u podróżnym zgodnie z rozdz. 6 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie sa zasady prawidłowego egzekwowania należności z wystawionym tytułem wykonawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jakie są zasady korzystania ze środków ZFŚS w przypadku likwidacji pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym od osób prawnych wywoła wymiana urządzeń w ramach rękojmi i reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki jest ostateczny termin dostarczania dokumentów do biura rachunkowego za miesiąc poprzedni?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Jak liczyć okres przedawnienia kiedy spółka ma rok obrotowy inny niż kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy prawidłowo rozliczyć zakup samochodów w Niemczech w deklaracji VAT i za jakie okresy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy ustalić wysokość odprawy pośmiertnej pracownikowi, który posiadał stawkę godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak obliczyć staż pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak pracodawca powinien postąpić, jeśli błędnie wyliczył wynagrodzenie chorobowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak rozliczać godziny nauczania indywidualnego, kiedy dziecko przebywa w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe przy zapłacie za fakturę dokumentującą wewnątrz wspólnotowe nabycie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć wpłaconą we wrześniu zaliczkę na wykonanie na terytorium kraju trzeciego usługi przygotowania produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak udokumentować obciążenie zamawiającego kosztami poniesionych prac w przypadku odstąpienia od umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić, który ośrodek pomocy społecznej powinien wypłacać osobie świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od nadwyżki towaru w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek wykazania importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy umowa o pracę zawarta przez pełnomocnika spółki z członkiem zarządu jest ważna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Od kiedy należy zmienić decyzję w sprawie odpłatności za DPS, jeśli osoba otrzymała wyrównanie renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Po jakim kursie wykazać w deklaracji VAT rozliczenie zaliczki otrzymanej w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakich przypadkach należy traktować odsetki od dotacji jako zaległość podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jakich przypadkach pracodawca powinien uznać nieobecność pracownika, jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W jakim terminie można odliczyć VAT od faktury za licencje komputerową gdy na poczet usługi wpłacono zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy pomniejszyć ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości przyjętej do użytkowania w roku 2010?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca powinien czasowo zwiększyć pracownikowi wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Z jaką datą należy przyjąć środek trwały do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Z jakiego paragrafu należy dokonać zwrotu kary umownej niesłusznie pobranej przez państwową jednostkę budżetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2014 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy instytucja kultury ujmuje tę licencję niewyłączną w księgach na koncie wartości niematerialne i prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy przy piaskowaniu osoba piaskująca powinna być asekurowana przez drugą osobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może ograniczyć wymiar zatrudnienia na wniosek nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy naczelny lekarz uzdrowiska może być radnym w jednej z gmin uzdrowiskowych objętych jego nadzorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2014 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy nieodpłatne korzystanie z części hangaru stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy obciążenie kontrahenta kosztem opłat drogowych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy osobie, która ma podpisaną umowę dożywocia można przyznać świadczenia opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy podatnik może dokonać sprzedaży w procedurze VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę, w której określone są dwa stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownica może odpracować wyjście prywatne z pracy w czasie przerwy na karmienie dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownica na zwolnieniu lekarskim może uczestniczyć w studiach podyplomowych organizowanych przez zakład pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy usługi w zakresie psychoterapii uzależnień podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne