Questions and answers

Czy z tytułu wynajmu lokalu podatnik powinien ewidencjonować przychód przy użyciu kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy należy uzyskać potwierdzenia odbioru korekty faktury bez wykazanego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przyznać SZO dla byłego męża z tytułu opieki nad byłą żoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak traktować przy kalkulowaniu zaliczek na CIT rezerwy utworzone ze względu na faktury spływające z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy za świadczenie pracy na zwolnieniu lekarskim należy się wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jaka kwota powinna zostać wykazana w deklaracji (kwota udzielonej pożyczki, odsetek od pożyczki itp)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy odpłatne zbycie udziałów za pośrednictwem spółki jawnej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wypłaconą premię oraz składki ZUS zapłacone od tej premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kwota uzyskana ze sprzedaży wyposażenia jest przychodem z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku zakupu suszarni do suszenia zbóż i rzepaku przysługuje ulga inwestycyjna w podatku rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób sprzedaż firmie windykacyjnej należności wpłynie na rozliczenie podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować notę odsetkową obejmującą odsetki za 2014 i 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Dyląg Renata | Aktualne

W jaki sposób wycenić posiadane w spółce komandytowej udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy należy naliczać VAT od towarów przekazanych obdarowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy certyfikat rezydencji może być przetłumaczony na język polski przez pracownika firmy, czy przez tłumacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Jakie warunki musi spełniać podatnik, aby odliczyć w całości VAT od rat leasingowych oraz od paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo do do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wliczyć nagrodę roczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zbycie lokalu użytkowego zaraz po jego wycofaniu z działalności gospodarczej stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy samochód specjalny, który nie posiada kratki, podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zdefiniować pojęcie „stanowiska pracy o niestałym charakterze”?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można amortyzować środki trwałe, jeśli działalność gospodarcza formalnie nie funkcjonuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest udzielenie bonifikaty na sprzedaż mieszkania komunalnego jednej osobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Kto powinien opodatkować przychód uzyskany przez spadkodawcę przed śmiercią ze sprzedaży akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy szkoda powstała w następstwie poprawnego wykonywania warunków pozwolenia wodnoprawnego ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy mamy obowiązek złożenia informacji ORD-U, jeśli w poprzednim roku limit został przekroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma sprzedaż do państwa UE samochodu zakupionego w innym państwie UE w procedurze VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy przez odprowadzenie ścieków do ziemi rozumie się również wprowadzanie ich na powierzchnię gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy możliwe jest przekształcenie inwentaryzacji stanu lasu w uproszczony plan urządzenia lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zakup części samochodowych od osób fizycznych może być udokumentowany dowodem wewnętrznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Za jaki miesiące należy wydać postanowienie o stwierdzeniu nadpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty i przychody w przypadku kolportażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dla uczniów urodzonych w 2002 roku należało założyć księgę arkuszy ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja wycinki drzew i sprzedaży pozyskanego drewna w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy przysługuje odliczenie VAT naliczonego, jeżeli podatnik nie dokonał jego zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dyrektor SP ZOZ-u ma prawo upoważnić głównego księgowego do akceptacji swojego wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Na jakiej podstawie podania i zaświadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych nie podlegają opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy ewidencjonować na kasie rejestrującej opłaty za pobyt w akademiku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak wycenić dla celów zapłaty CIT wartość sprzedawanych udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT w związku zakupem samochodów demonstracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dotyczący korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Od kiedy należy liczyć zwolnienie lekarskie nauczycielowi, który przez miesiąc przebywał w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownicę w ciąży można wysłać w delegację służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Do kiedy obowiązują świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, wymagane przy zakończeniu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy można odliczyć ulgę na dziecko w podwyższonej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć płatną na przełomie dwóch lat polisę regulowaną w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż nieruchomości zabudowanej nabytej w drodze spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na szkolenie dla Parlamentu Europejskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy dochodzi do WNT, czy importu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Gdzie OPS powinien wysłać pismo, jeśli strona nie ustanowiła jeszcze pełnomocnika do doręczeń i mieszka za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób w szkole rozliczać wydatki z programów unijnych dotyczących wyjeżdżających uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Piszko Agata | Nieaktualne