Questions and answers

Czy należy wypłacić pracownikowi wyrównanie z premii za okres kiedy jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy niewielkie zadrapanie można uznać jako uraz tkanki miękkiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy pracownik pedagogiczny w dodatkowym miejscu powinien przepracować prawo do dodatku za wysługę lat od początku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przysługuje dodatek za pracę w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące pracownikom zakładów radiologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy rozbudowa Punktu Poboru Opłat na autostradzie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Czy szkoła może sama opracować druk księgi ewidencji dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Do kiedy należy złożyć deklarację PIT w związku z likwidacją działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką metodą ocenić źródła promieniowania jonizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla usługi wynajmu apartamentu w hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi oczyszczania dna jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie dzienniki lekcyjne obowiązują w klasach 0 - III?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT nieodpłatne przekazanie linii energetycznej zakładowi energetycznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki opis powinien znaleźć się na przelewie do Urzędu Skarbowego w przypadku wypłaty dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT w sytuacji, gdy współwłaściciele nieruchomości czerpią korzyści z jej najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozstrzygnąć kwestie wpisywania frekwencji uczniów w przypadku odtwarzania dziennika lekcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak ustalić koszty i przychody w związku z umową leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Jak wyliczyć podatek VAT od usług turystyki, organizacja wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy uznać dostawę za dokonaną, a co za tym idzie kiedy powstanie obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakim miesiącu rozpoznać przychód z tytułu refaktury a w jakim koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kiedyk Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób "zmusić" sprzedawcę do skorygowania faktury, jeśli ten błędnie naliczył VAT ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować nowy budynek postawiony na fundamentach poprzedniej budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić sprzedaż udziałów w spółce jawnej (zmiana udziałowców)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość mianowania albo powołania do pracy obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek przechowywania na stanowisku pracy środków chemicznych w szafach chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy kierownik budowy jest osobą pełniącą funkcje publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy można stosować stawkę VAT ZW do zabiegów i masaży wykonywanych w SPA przez specjalistów z wykształeceniem medycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można wydać pozwolenie na przetwarzanie osadów ściekowych, kiszonki i gnojowicy w biogazowni rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy można zawrzeć z pracownikiem umowę na korzystanie z dwóch samochodów prywatnych do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy opodatkować VAT przekazanie słodyczy studentce, która odbywała w naszej firmie praktyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy przystąpić do działań powypadkowych mimo braku w dokumentacji wyjaśnień świadka zdarzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy nauczyciel może korzystać z podręcznika do klasy I szkoły podstawowej po wypożyczeniu go z biblioteki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na 1/2 etatu może mieć przydzielone zastępstwo w ramach dotychczasowej umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy opisana instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów powinna uzyskać pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy pielęgniarka może zmienić drogę podania leku określoną w zleceniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy pracodawca, który organizuje imprezę integracyjną poza siedzibą powinien wystawić pracownikom zbiorczą delegację?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownikom tymczasowym można rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży samochodu należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy rozliczenie produkcji może być dokonane w koszcie zużycia materiałów bezpośrednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Czy specjalista ds. BHP może prowadzić szkolenie okresowe na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy uczniowi, który ponownie wraca do szkoły należy nadać nowy numer ewidencyjny w księdze uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy według MSR zakup 100 szt. urządzeń o wartości jednostkowej 500 zł można rozliczyć w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Czy w związku z nieskładaniem deklaracji IFT-2R za lata poprzednie grożą spółce konsekwencje karno-skarbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy zaliczka na zakup towaru od klienta UE podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych możemy sklasyfikować turbinę odsysającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji przyjąć dla inwestycji modernizacji placów i drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki czas pracy obowiązuje pracownika zatrudnionego na stanowisku psychoterapeuty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne