Questions and answers

Czy uczniowie podczas wycieczki szkolnej powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wadium podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy w dzienniku szkolnym wpisuje się plan pracy świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny wliczany jest do dochodu rodziny ubiegającej się o stypendium socjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć starosta po otrzymaniu uchwały o wyłączeniu członka ze spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaki kod odpadu powinien być nadany grudkom betonu powstającym w trakcie produkcji betonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy dokonać wyboru członków w europejskich radach zakładowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak rozliczyć ubezpieczenie pracowników w kosztach spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Które ze wskazanych rozwinięć noty P powinno znaleźć się na etykiecie produktu jako właściwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jakich przypadkach dyrektor szkoły może połączyć funkcję kierownika i opiekuna wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób należy oznakować opakowanie z tworzywa sztucznego z napylonym aluminium?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy datą dokonania dostawy będzie data wydania dokumentów klientowi po zapłacie, czy data wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dojazd samochodem między dwoma miejscami prowadzenia działalności będzie kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy do wypłacenia odprawy emerytalno-rentowej należy wliczyć staż tylko u danego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy matka, która ma zasądzone alimenty na dziecko musi dostarczyć zaświadczenie o dochodach ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można stwierdzić omyłkę pisarską w terminie przyznania świadczenia w pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy należy przyznać ZDO rolnikowi, który złożył oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy należy uwzględniać umowę zlecenia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy od faktury za przejazd taksówką można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy od nabytych w Luksemburgu udziałów w polskiej spółce należy zapłacić podatek PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT od usług nabytych w związku z organizację szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik podatku od nieruchomości może być opodatkowany kilka lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy po połączeniu firm sytuacja ich pracowników w zakresie odpisu z ZFŚS może być zróżnicowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy produkcja filmu szkoleniowego powinna być opodatkowana 23% stawką VAT, czy może korzystać ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przedsiębiorca prowadzący sklep może przemieszczać odpady pomiędzy jego lokalizacjami bez zezwolenia na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy przekazanie synowi przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas przez ojca wywołuje skutki w podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sfinansowanie przyszłemu pracownikowi biletu lotniczego stanowi dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy udzielanie korepetycji jest zwolnione z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługa pocztowa jest usługą niepriorytetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy w jednym zakładzie pracy mogą funkcjonować dwie jednostki organizacyjne tego samego związku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy wręczając naszym partnerom handlowym aktówki z logo firmy należy wystawić PIT 8C, czy będą objęci zwolnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zleceniobiorców podlegają składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakład pracy w imieniu pracownika może uregulować zobowiązanie komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku transportu międzynarodowego w części dotyczącej "polskiego" odcinka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi weterynaryjne i analizy laboratoryjne, wykonywane we własnym laboratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż środka trwałego, przy którego zakupie nie odliczono VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży biletów jednorazowych i karnetów miesięcznych na zajęcia z judo i karate?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaki dochód należy przyjąć weryfikując uprawnienia strony do świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakiemu ustawodawstwu podlegają pracownicy zatrudnieni na jachcie, który wypływa na różne wody terytorialne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie warunki musi spełniać samochód, aby posiadał status pojazdu z prawem do odliczenia VAT naliczonego przy jego zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy zeznanie podatkowe PIT-38 zostało złożone niesłusznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć czas pracy pracownika zatrudnionego w ruchomym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy rozwiązać umowę o pracę z pracownicami, które zostały zostały skazane wyrokiem sądowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak należy zrównoważyć odpoczynek dobowy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak obliczyć kwotę VAT z tytułu zwrotu utraconego zarobku w związku z obowiązkowym stawiennictwem na rozprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie przetargowe na usługę patronatu medialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty transportu dokumentów z Niemiec do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy "mały podatnik", który składa deklaracje kwartalne jest zobowiązany wykazać VAT z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie prawo do odliczenia VAT przy odwrotnym obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne organ powinien opłacać składki emerytalno-rentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kto może odebrać ze szpitala nieletnią kobietę i jej nowonarodzone dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Podciechowska Anna | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać dojazd pracownika na szkolenie z miejsca zamieszkania innego niż miejsce pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób opodatkować VAT usługę regeneracji kół zębatych wykonaną na rzecz kontrahenta z Nigerii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób wystawić fakturę za usługi transportu towarów świadczone na terytorium Wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy "refakturowanie" (oraz kolejne "refakturowanie") usług medycznych daje prawo do zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy czynność przekazania żonie samochodu w drodze darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne