Questions and answers

Kiedy pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kto decyduje, komu ma być wypłacone wynagrodzenie w przypadku zajęcia rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Od jakich cen powinien być naliczany VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy uznać koszt bezpośredni z tytułu służebności przesyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługę najmu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób najkorzystniej podatkowo przeprowadzić operację przekazania majątku małżonkowi w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób uwzględnić dodatek mieszkaniowy przy obliczaniu dochodu na potrzeby pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć limit obrotów do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Z jaką datą przyjęcia do używania spółka powinna wprowadzić budowle do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Czy dokumentacja zatrudnienia nauczyciela uzupełniającego etat sporządzana jest wyłącznie w jego szkole macierzystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy firma wytwarzająca odpady powinna mieć również pozwolenie na ich zbieranie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy należy przyznać zasiłek rodzinny na dziecko, które odbywa staż i otrzymuje stypendium?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielowi pełniącemu funkcje związkowe dyrektor szkoły może zmienić wymiar wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy podatek od nieruchomości podwyższa wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od nabytych samochodów ciężarowych Lublin i Fiat Ducato?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może wystawić zbiorczą korektę ma minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż udziału w nieruchomości opodatkowana jest VAT na tych samych zasadach co sprzedaż nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wykonawca może zastrzec całą treść umowy jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zapłacone odsetki od nieterminowej wpłaty za fakturę za wodę stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy z osobą prowadzącą szkolenia z zakresu BHP można zawrzeć umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak należy rozumieć treść art. 22j pkt 1 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo roliczyć czas pracy delegowanego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy dochodzi do przekroczenia doby pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy udzielić pracownikowi młodocianemu dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy organ powienien ponownie przyznać wnioskodawcy zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy były pracownik ma prawo do korzystania ze świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy firma może odliczyć VAT od zakupu komputera i monitora?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można zagrodzić część dostępu do powierzchniowych wód publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy można traktować jako urlop na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu usługa nieodpłatnego użyczenia części pomieszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy po stronie spółki cywilnej powstanie przychód z nieodpłatnego używania przyczepy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy pracodawca może zaprzestać wypłacania dodatkowego wynagrodzenia pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca powinien pomniejszyć wynagrodzenie pracownikowi, który przebywał w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy spółka będzie musiała dokonać korekt deklaracji VAT w związku z umorzeniem długów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziałów spółki polskiej, spółce mającej siedzibę w Norwegii podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy udzielenie pracownikowi oprocentowanej pożyczki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji zakład przekroczył dozwolone ilości pobieranej wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wybrakowane płytki zawierające substancję niebezpieczną należy klasyfikować pod kodem 06 04 05*?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej powinno zawierać uzasadnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy zwrot kosztów dojazdu pracownika, na miejsce świadczenia pracy, stanowi dla niego przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką wartość faktury należy przyjmować do WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który ukończył szkołę wyższą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy wypełnić druk INF-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Kiedy pracownica przebywająca na urlopie rodzicielskim powinna wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Kiedy ująć fakturę korygującą naszą sprzedaż, w której zmniejszamy podatek VAT ze stawki 23% na NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kto będzie podatnikiem podatku od nieruchomości od wydzierżawionych pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Kupień Łukasz | Aktualne

W jaki sposób interpretować zapis dotyczący maksymalnego współczynnika przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W jaki sposób opodatkować umowę zawartą pomiędzy mieszkańcami budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy akta osobowe nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora powinny być przeniesione do organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne