Questions and answers

Czy otrzymaną kwotę rabatu należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracownikowi służby cywilnej za pracę w niedzielę przysługuje inny dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy spółce z o.o., która nie złożyła zeznań CIT-8 grozi odpowiedzialność karna skarbowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy umowa z biurem rachunkowym na prowadzenie PKPiR powinna być zawarta na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy użyczenie samochodów firmowych pracownikom na cele dojazdu do pracy będzie skutkowało obowiązkiem opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zajęcia z etyki należy wpisywać do dziennika zajęć obowiązkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakich dokumentów należy wymagać od pracodawcy, który wnioskuje o zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jakie dokumenty należy uzyskać w przypadku zamknięcia składowiska odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaki kod odpadu należy nadać odczynnikom chemicznym z laboratoriów szkolnych i innych - niemedycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług przez biegłego sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakich zasadach spółka może skorzystać po zakończonej umowie leasingu z opcji wykupu samochodu na rzecz prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób powinien postąpić ośrodek, jeśli klientka nie chce przedstawić swoich dochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien rekompensować pracownikowi pracę w nadgodzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien zrównoważyć pracownikowi dobowy odpoczynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Wynagrodzenie z jakiego okresu należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy czas dojazdu uczniów na zajęcia na basenie oddalonym od szkoły wlicza się do zajęć dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek uzyskania certyfikatu dla osoby opracowującej plany gospodarki niskoemisyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy masy ziemne i skalne powstające w kopalni odkrywkowej należy traktować jako odpady wydobywcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy mogę wystawić fakturę na zestaw medyczny RTG z komputerem w jednej pozycji i zastosować stawkę 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy na dawnych terenach rolnych, przeznaczonych obecnie pod budownictwo mieszkaniowe, można usunąć drenaże rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy osoba zatrudniona w szkole na stanowisku sprzątaczki może przeprowadzać dzieci przez ulicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy uczniowie podczas wycieczki szkolnej powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wadium podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy w dzienniku szkolnym wpisuje się plan pracy świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny wliczany jest do dochodu rodziny ubiegającej się o stypendium socjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć starosta po otrzymaniu uchwały o wyłączeniu członka ze spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaki kod odpadu powinien być nadany grudkom betonu powstającym w trakcie produkcji betonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy dokonać wyboru członków w europejskich radach zakładowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jak rozliczyć ubezpieczenie pracowników w kosztach spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Które ze wskazanych rozwinięć noty P powinno znaleźć się na etykiecie produktu jako właściwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jakich przypadkach dyrektor szkoły może połączyć funkcję kierownika i opiekuna wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób należy oznakować opakowanie z tworzywa sztucznego z napylonym aluminium?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy datą dokonania dostawy będzie data wydania dokumentów klientowi po zapłacie, czy data wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dojazd samochodem między dwoma miejscami prowadzenia działalności będzie kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy do wypłacenia odprawy emerytalno-rentowej należy wliczyć staż tylko u danego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy matka, która ma zasądzone alimenty na dziecko musi dostarczyć zaświadczenie o dochodach ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można stwierdzić omyłkę pisarską w terminie przyznania świadczenia w pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy należy przyznać ZDO rolnikowi, który złożył oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy należy uwzględniać umowę zlecenia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy od faktury za przejazd taksówką można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy od nabytych w Luksemburgu udziałów w polskiej spółce należy zapłacić podatek PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT od usług nabytych w związku z organizację szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik podatku od nieruchomości może być opodatkowany kilka lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy po połączeniu firm sytuacja ich pracowników w zakresie odpisu z ZFŚS może być zróżnicowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu okolicznościowego, jeżeli nie uczestniczył on w pogrzebie członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy produkcja filmu szkoleniowego powinna być opodatkowana 23% stawką VAT, czy może korzystać ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca prowadzący sklep może przemieszczać odpady pomiędzy jego lokalizacjami bez zezwolenia na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy przekazanie synowi przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas przez ojca wywołuje skutki w podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne