Questions and answers

Jakie dokumenty są wymagane od nabywcy aby skorygować stawkę 23% na 0% i oddać VAT nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przekazanie środków trwałych spółki na potrzeby osobiste wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie uprawnienia na wózki jezdniowe uzyskane w kraju będą ważne za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak obliczać kwotę wolną od zajęcia w SKOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak powinna wyglądać korekta zaświadczenia o pojazdach wycofanych z eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jak pracodawca powinien postąpić w przypadku zwrotu wynagrodzenia pracownika zajętego przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć podatek od sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zaliczkę na rzecz kontrahenta z kraju UE wpłaconą z tytułu zakupu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż książek przekazanych podatnikowi przez autora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć ugodę sądową odnoszącą się do niezapłaconych faktur na podstawie ustaw o podatkach dochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak skorygować VAT odliczony przy zakupie samochodu, jeśli przekazuję go w ramach darowizny współmałżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak udokumentować zakup towaru dokonany w Australii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić różnice kursowe w związku z udzieleniem pożyczki przez spółkę matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy firma powinna rozliczyć VAT należny od korekty z września wystawionej "in plus"?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od najmu lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym w przypadku nabycia udziałów w celu umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy w PCC mamy do czynienia z sankcyjną stawką 20%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jaką wartość faktury pierwotnej powinna być wystawiona refaktura dla firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można ujmować w kosztach podatkowych nieściągalne wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Od jakiej kwoty należy naliczyć PCC w związku z zakupem wierzytelności w wysokości 20.000 zł za kwotę 10.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej sytuacji można odwołać nauczyciela ze stanu nieczynnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości należy wykazać w PIT-11 składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć koszty podróży menedżerów do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym miesiącu należy skorygować w deklaracji VAT-7 podatek naliczony od nie zapłaconych w terminie faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W którym momencie ująć w przychodach pracowników składki na polisę na życie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co może zrobić nauczyciel w sytuacji kiedy dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi opuści klasę w czasie prowadzonych lekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem parking publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy czas pracy wychowawcy w placówce resocjalizacyjnej może przekraczać 8 godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy czynność umorzenia udziałów za wynagrodzeniem będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy dodatek mieszkaniowy podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy dofinansowane wynagrodzenie pracownika stanowi w całości koszt uzyskania przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy do pobieranej przez stronę emerytury z ZUS będą doliczone opłacane składki emerytalno-rentowe w KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy do wystawie faktury za współudział w targach branżowych konieczne jest posiadanie umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ekwiwalent za ubiór roboczy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kupując bilet od przewoźnika niemieckiego spółka obowiązana jest zapłacić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy licencje na programy telewizyjne stanowią WNiP podlegające amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury z błędnie wyliczonym podatkiem w jednej z pozycji oraz w podsumowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na podstawie dowodu nadania możemy refakturować na odbiorcę naszych towarów koszty przesyłki pocztowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy niemiecki VAT stanowi część przychodu określanego na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy, która nie posiada dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce przysługuje zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy odszkodowanie za zniszczoną odzież korzysta ze zwolnienia od podatku i składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność może dać innemu przedsiębiorstwu środek trwały w leasing?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy osobę chorą psychicznie można skierować do niepublicznego DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy otrzymana faktura na opakowania zwrotne stanowi podstawę do zaliczenia wydatku w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy podatnik powinien zapłacić VAT w sytuacji, gdy wycofa samochód z działalności i przekaże go małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony w placówce resocjalizacyjnej powinien skorzystać z dwóch kolejnych dni wolnych od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy ryczałt ewidencjonowany ma zastosowanie także do przychodów z najmu części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy Spółka A może potraktować kwotę udzielonej pożyczki jako wierzytelność nieściągalną i zaliczyć w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Welsyng Anna | Aktualne

Czy spółka powinna dokonać korekty VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości gruntowych z majątku prywatnego przedsiębiorcy podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługi w zakresie organizacji imprez paintballowych można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne