Questions and answers

Czy sprzedaż gruntów rolnych korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania umów z członkami zarządu podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy uraz, którego pracownik doznał w czasie podróży służbowej może być traktowany jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą może zostać zawarta umowa o wolontariat?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy w przypadku nowej kadencji pracownik samorządowy powinien złożyć nowy wniosek o urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy w ustawie o VAT jest wskazany maksymalny termin płatności, który można udzielić kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wymaganą w SIWZ kwotę średniorocznego przychodu może wykazać konsorcjum, czy każdy z jego członków z osobna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy w związku z nabywaniem usług z tytułu importu usług należy dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Do kiedy należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku wypłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka długość okresu wypowiedzenia obowiązuje pracownika, który pracował u pracodawcy ponad 3 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Sobczak Michalina | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja księgowa przypisu należności z tytułu odsetek karnych nałożonych na pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować sprzedaż w przypadku stosowania procedury opodatkowania marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie czynności składkowo–podatkowe powinny zostać podjęte przy przekwalifikowaniu umowy o dzieło na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie kryterium oceny ofert poza okresem karencji, zamawiający może ustanowić w przetargu na udzieleniu kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jakie są zasady opodatkowania usługi transportowej świadczonej w kraju na rzecz podmiotu z kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie uprawnienia są potrzebne do podłączenia butli z gazem technicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie wymagania powinien spełnić podmiot transportujący wymienione odpady z grup 15, 16 i 17?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup usługi publikacji artykułu w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć fakturę na części do maszyny zakupione na Tajwanie, opłacone w dolarach, gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć nabycie usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów przez Internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy amortyzować garaż - jako część budynku czy odrębną budowlę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy potraktować fakturę wystawioną kontrahentowi z UE za transport bezpłatnych próbek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć usługę pośrednictwa finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku, gdy dostawca zwrócił odbiorcy na konto kwotę wynikającą z niedoboru towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak powinna być wystawiona refaktura na niemiecką firmę za wykonane oględziny samochodu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać rozliczenie WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT czyli sprzedaż gruntu będącego własnością wspólnika spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług, jeśli na fakturze nie podano NIP odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zaliczkę wpłaconą na poczet eksportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć otrzymane obecnie faktury dokumentujące koszty pośrednie z lat poprzednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Jak ustalić gminę właściwą do skierowania osoby potrzebującej do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak w przetargu na dostawę papieru, należy opisać koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak zaksięgować przekazanie materiałów podwykonawcy, który wykona gotowy produkt?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować w jednostce budżetowej ujawniony po latach środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Kiedy należy odliczyć VAT z duplikatu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług związanych z uczestnictwem w targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy wystąpi obowiązek podatkowy w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Na jakie badania powinien skierować pracodawca pracownika utrzymania ruchu aby mógł obsługiwać podest ruchomy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne

Na kogo należy wystawić tytuł wykonawczy w przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jakim terminie i z jaką stawką podatku należy refakturować usługę kurierską na kontrahenta austriackiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób gmina może zlikwidować niepodjęty depozyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób księgować faktury i paragony wystawione w Niemczech - w kwocie netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji w stosunku do kilku powiązanych spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

W którym miesiącu podatnik powinien korygować VAT naliczony i ująć korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Zgodnie z jakimi przepisami powinna być prowadzona rachunkowość bursy utworzonej przez zakon?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Z jakiego dnia zastosować kurs przeliczenia dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dyrektor placówki oświatowej może wprowadzić 5-cio dniowy tydzień pracy obejmujący soboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy istnieje obowiązek korekty podatku naliczonego przy likwidacji wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy należy ująć w ewidencji VAT za maj 2014 r. fakturę miesięczną za okres od 1 do 31 maja 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, z którym dyrektor rozwiązał stosunek pracy przysługuje nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może odliczyć od dochodu darowizny przekazane na rzecz syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy płatność za najem pojazdu podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na świadczeniu rehabilitacyjnym przysługuje "trzynastka"?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu podróży służbowych i diet?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przekazanie pracownikom prezentów rzeczowych opatrzonych logo firmy spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przekazanie prezentów reklamowych o wartości poniżej 200 zł generuje przychód podatkowy u obdarowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne