Questions and answers

W jaki sposób należy wykazać podatek należny i naliczony w transakcji WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób opodatkować premię za awans?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie należy wykazać w deklaracji VAT-7 VAT należny z tytułu usługi administrowania biurem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy "wyjście ewakuacyjne na drogę ewakuacyjną" jest początkiem drogi ewakuacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy do stażu pracy pracownika należy wliczyć okres pobierania stypendium?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy kanalizacja deszczowa odwadniająca halę przemysłową może być ułożona powyżej poziomu przemarzania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy koszty najmu dla pracownika są opodatkowane VAT. Spółka ponosi koszty hotelu robotniczego w związku z zatrudnieniem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można pozyskać drewno z lasu, który ucierpiał od powodzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy można wykonać drogę publiczną z płyt drogowych betonowych o wymiarach 3,0 m x 1.5 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy od kosztów noclegu zleceniobiorcy należy opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy od pobieranych opłat stałych związanych z wynajmem właściciel będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy od wynagrodzenia niepieniężnego powinien być pobierany przez spółkę podatek PIT-4?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy o zmianie oprocentowania środków na lokacie trzeba powiadamiać zawsze aż 2 miesiące przed wprowadzeniem zmian?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od zakupu środków czystości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik obsługi nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy przekazanie żonie w darowiźnie środka trwałego w postaci samochodu wywołuje jakieś obowiązki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy przy sprzedaży samochodu osobowego, który służył działalności przez 6 lat, możemy wystawić fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy skarbnik gminy może być informatykiem na wyborach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy trzeba będzie opodatkować podatkiem VAT transakcję przekazania budynku, w zamian za zwolnienie z długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługi pogrzebowe są usługami powszechnie dostępnymi o ustalonych standardach jakościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy w księgach rachunkowych szpitala można ująć fakturę sporządzoną w obcym języku, czy należy ja przetłumaczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy wydatki na wideofilmowanie imprezy integracyjnej pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zakup usługi elektronicznej od niezarejestrowanej w Polsce firmy zagranicznej rodzi w Polsce import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Ile powinno wynosić natężenie oświetlenia w magazynie wysokiego składowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaka jest ewidencja księgowa wprowadzenia ujawnionego środka trwałego w drodze inwentaryzacji jako nadwyżka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jakie są parametry wysokości umieszczenia kabli z rozdzielaczem kompaktowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jaki kurs powinien przyjąć podatnik do przeliczenia faktury zaliczkowej w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki organ wydaje decyzję o zatwierdzeniu zasobów wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Król Lidia | Aktualne

Jaki tryb należy zastosować przy przedłużaniu terminu wykonania projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Kawecka Anna | Aktualne

Jak powinien wyglądać bilans otwarcia na dzień otwarcia upadłości dla osoby fizycznej prowadzącej PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczać w zakresie podatku dochodowego wspólników spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego przy jego ulepszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Kiedy powinny być ujmowane na kontach księgi głównej operacje wpłaty i wypłaty gotówki odnotowane w raporcie kasowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy w tej sytuacji powstaje moment podatkowy u drukarni a kiedy u nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kto będzie stroną w postępowaniu, spółka jako inwestor, czy poszczególni właściciele działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Na jakiej podstawie możemy przyjąć do ewidencji środek trwały, który został wpisany do rejestru zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Po jakim czasie należy założyć księgę arkuszy ocen danego rocznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Po jakim kursie należy zaksięgować rozchód z rachunku w EUR gotówkę i po jakim kursie wpłatę EUR do kasy?a

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

W jakim miesiąc należy dokonać odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

W jaki sposób można sprostować błąd w uchwale rady gminy, polegający na pominięciu jednego kodu odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób należy postąpić, w przypadku gdy pracownik odmawia podpisania protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wcześniejszy zakup samochodu względem ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

W jaki sposób zamawiający może odmówić udzielenia gwarancji zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2014 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy istnieje możliwość udzielenia pomocy klientowi, który nie ma ustalonego kuratora?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy należy zaliczyć okres służby zastępczej do dodatku za wieloletnią pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy organ może kolejny raz zmienić decyzję przyznającą świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy pracownikowi gminy przysługuje okres wypowiedzenia, jeśli sam prosi o odwołanie z funkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy pracownik przed pójściem na urlop wychowawczy może wykorzystać urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik socjalny, który przebywał na urlopie wychowawczym, może mieć przyznany dodatkowy urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy spotkanie wigilijne sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy jest przychodem dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna należy liczyć odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne