Questions and answers

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży usługi wywozu ścieków beczkowozem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy utworzona rezerwa na należności jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Kto powinien wystąpić z wnioskiem o zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Które dokumenty należy zaliczyć do druków ścisłego zarachowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy inwestor ma obowiązek dokonać uzgodnienia budowy nowej drogi wraz z przepustami rurowymi pod drogą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy jako pozacenowe kryterium oceny ofert, można zastosować kryterium "zabezpieczenie należytego wykonania umowy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy nauczyciel może zrzec się nagrody przyznanej mu z okazji Dnia Edukacji Narodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy może realizować godziny ponadwymiarowe na świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy nieprzerejestrowanie auta wpływa na możliwość jego amortyzacji i rozliczania kosztów związanych eksploatacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy notę obciążeniową za uszkodzenie towaru można zaliczyć w koszty prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy odsetki wypłacane nierezydentom z tytułu udzielonej pożyczki opodatkowane są podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od zakupu samochodu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją przysługuje pełne odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy opisana zakładowa oczyszczalnia ścieków powinna zostać objęta pozwoleniem zintegrowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy otrzymany w 2014 r. zwrot należy opodatkować VAT, jeżeli tak to czy VAT naliczyć od otrzymanej kwoty brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy potrącona kaucja stanowi koszt podatkowy w momencie jej potrącenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zawrzeć porozumienie z pracownikami w sprawie częstotliwości badań okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy protokół z rocznego przeglądu bhp może zawierać jedynie zauważone niezgodności ze zdjęciami oraz opisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy przedsiębiorca pozostający w dwóch stosunkach pracy podlega ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży akumulatorów firmom posiadającym stosowne zezwolenia kontrahentów musi łączyć jakaś umowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy rozwiązanie umowy oddania działek w użytkowanie wieczyste wywołuje skutki na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka może księgować faktury do przychodów w momencie ich wystawienia, jeżeli towar dostarczany jest na warunkach DDP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy spółka może odliczać VAT od paragonów za autostrady, parkingi przedłożone przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy strata na sprzedaży/zamianie obligacji na certyfikaty inwestycyjne jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy umowa na zorganizowanie autorskiego koncertu może zostać rozliczona przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wezwanie do usunięcia naruszeń warunków pozwolenia na korzystanie ze środowiska może mieć formę postanowienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy w przedszkolu można podawać dzieciom do picia napoje gazowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy w przetargu na zimowe utrzymanie dróg czy dostawę paliwa, można stosować kryterium ceny jako jedyne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku złożenia korekty deklaracji koszty egzekucji powinny zostać zwrócone podatnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w świetle art. 86a ustawy o VAT istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków za autostradę w wysokości 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w związku z dokonaną w mieszkaniu wymianą termy gazowej podatnikowi przysługuje ulga podatkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w związku z poniesieniem opłaty za wizę, dochodzi u podatnika do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy zastępcy burmistrza, który uzyska mandat radnego należy udzielić urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy zwrot kosztów wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych przez stażystę podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinna stosować komisja bioetyczna za wydawane przez siebie opinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie dokumenty są wymagane od nabywcy aby skorygować stawkę 23% na 0% i oddać VAT nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przekazanie środków trwałych spółki na potrzeby osobiste wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie uprawnienia na wózki jezdniowe uzyskane w kraju będą ważne za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak obliczać kwotę wolną od zajęcia w SKOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak powinna wyglądać korekta zaświadczenia o pojazdach wycofanych z eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jak pracodawca powinien postąpić w przypadku zwrotu wynagrodzenia pracownika zajętego przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć podatek od sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zaliczkę na rzecz kontrahenta z kraju UE wpłaconą z tytułu zakupu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż książek przekazanych podatnikowi przez autora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć ugodę sądową odnoszącą się do niezapłaconych faktur na podstawie ustaw o podatkach dochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak skorygować VAT odliczony przy zakupie samochodu, jeśli przekazuję go w ramach darowizny współmałżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak udokumentować zakup towaru dokonany w Australii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne