Questions and answers

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługę transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od najmu lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym w przypadku nabycia udziałów w celu umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy w PCC mamy do czynienia z sankcyjną stawką 20%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jaką wartość faktury pierwotnej powinna być wystawiona refaktura dla firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można ujmować w kosztach podatkowych nieściągalne wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Od jakiej kwoty należy naliczyć PCC w związku z zakupem wierzytelności w wysokości 20.000 zł za kwotę 10.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej sytuacji można odwołać nauczyciela ze stanu nieczynnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości należy wykazać w PIT-11 składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć koszty podróży menedżerów do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym miesiącu należy skorygować w deklaracji VAT-7 podatek naliczony od nie zapłaconych w terminie faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W którym momencie ująć w przychodach pracowników składki na polisę na życie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co może zrobić nauczyciel w sytuacji kiedy dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi opuści klasę w czasie prowadzonych lekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem parking publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy czas pracy wychowawcy w placówce resocjalizacyjnej może przekraczać 8 godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy czynność umorzenia udziałów za wynagrodzeniem będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy dodatek mieszkaniowy podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dofinansowane wynagrodzenie pracownika stanowi w całości koszt uzyskania przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy do pobieranej przez stronę emerytury z ZUS będą doliczone opłacane składki emerytalno-rentowe w KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy do wystawie faktury za współudział w targach branżowych konieczne jest posiadanie umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ekwiwalent za ubiór roboczy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kupując bilet od przewoźnika niemieckiego spółka obowiązana jest zapłacić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy licencje na programy telewizyjne stanowią WNiP podlegające amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury z błędnie wyliczonym podatkiem w jednej z pozycji oraz w podsumowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na podstawie dowodu nadania możemy refakturować na odbiorcę naszych towarów koszty przesyłki pocztowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy niemiecki VAT stanowi część przychodu określanego na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy obywatelce Ukrainy, która nie posiada dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce przysługuje zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy odszkodowanie za zniszczoną odzież korzysta ze zwolnienia od podatku i składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność może dać innemu przedsiębiorstwu środek trwały w leasing?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy osobę chorą psychicznie można skierować do niepublicznego DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy otrzymana faktura na opakowania zwrotne stanowi podstawę do zaliczenia wydatku w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien zapłacić VAT w sytuacji, gdy wycofa samochód z działalności i przekaże go małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony w placówce resocjalizacyjnej powinien skorzystać z dwóch kolejnych dni wolnych od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy ryczałt ewidencjonowany ma zastosowanie także do przychodów z najmu części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy Spółka A może potraktować kwotę udzielonej pożyczki jako wierzytelność nieściągalną i zaliczyć w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Czy spółka powinna dokonać korekty VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości gruntowych z majątku prywatnego przedsiębiorcy podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługi w zakresie organizacji imprez paintballowych można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy VAT od darmowego przekazania towarów marketingowych stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w przypadku kolejnej zmiany sytuacji dochodowej osoby należy zmienić decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy wykupiona składka NNW stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów z ustawy o CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wymiana termy gazowej na nową uprawnia do skorzystania z ulgi remontowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zagospodarowanie terenu może być rozliczone z 8% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zagrożenie upadkiem na schodach w firmie biurowej należy traktować jako czynnik niebezpieczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy zapewnienie pracownikom herbaty i cukru generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy za rolnika pobierającego zasiłek dla opiekuna ośrodek opłaca składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy z osobą odbywająca praktykę absolwencką można zawrzeć umowę o podnoszenie kalifikacji zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zwrot tytułem poniesionych nakładów stanowi przychód podatkowy przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką deklarację PIT należy wystawić osobie, której wypłacono nagrodę pieniężną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako użytek B – tereny mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie obowiązki rejestrowe wobec US i GUS będzie miała spółka z o.o., która została przejęta przez inną spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać kierownik budowy dla inwestycji "przebudowa rowu melioracyjnego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie doby w trakcie podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne