Questions and answers

Czy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest przeszkodą w udzieleniu świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy SZO jest świadczeniem nienależnie pobranym przez osobę, której przyznano prawo do emerytury rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy tłumacza języka migowego należy uznać za podmiot przetwarzający czy za odrębnego administratora danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy w szkole w salach lekcyjnych można zamontować karty w oknach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w świetle obowiązujących przepisów można utworzyć filię szkoły policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wynajmowany długoterminowo samochód powinien zostać wprowadzony do ewidencji pozabilansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy zawarcie ugody przed geodetą w postępowaniu rozgraniczeniowym (administracyjnym) jest obecnie możliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Gdzie szkoły bądź urzędy mogą oddać zużyte sprzęty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu można opodatkować hurtową sprzedaż wyrobów medycznych PKD 46.46.Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do usług sklasyfikowanych wg PKD jako 63.11.Z.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z zawarciem umowy leasingu maszyny produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie informacje zobowiązany jest zawrzeć zamawiający w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Jakie kody powinny zostać nadane odpadom lepów z muchami i pułapkom z atraktantem spożywczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jakie na gruncie VAT będą skutki sprzedaży gruntu z rozpoczętą budową hali magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie wymagania musi spełniać nauczyciel, który bierze udział w konkursie na dyrektora przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy postąpić z pocztą elektroniczną byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jak określić moment zakwalifikowania wpłat do PPK do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak opodatkować kartą podatkową przychody pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy dwie gminy ubiegają się o zwrot dotacji za ten sam miesiąc za to samo dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak prawidłowo uwzględnić w zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu pieniężnego za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak rozliczać komplementariuszy spółki komandytowej, która podlega CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć koszty dotyczące kontraktu długoterminowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozumieć wyłączenie wskazane w § 6 ust. 2 r.w.m.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak ściągnąć opłatę zastępczą od wnuka za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak właściwie w regulaminie wynagradzania w szkole wskazać kategorię zaszeregowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak wprowadzić samochód do spółki partnerskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kiedy nauczyciel akademicki może uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kiedy pracownik niepedagogiczny może sprawować opiekę nad uczniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto może wystawić pacjentce w ciąży receptę na bezpłatne leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Bogusiak Marta | Nieaktualne

Kto może złożyć wniosek o zmianę opłat za przekształcenie z 99 lat na 20 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Której gminie przypadnie spadek spadkodawcy (mieszkanki DPS)?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Który organ jest właściwy do dokonania przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Który z wicedyrektorów powinien zastępować dyrektora na zwolnieniu chorobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Którzy nauczyciele mają prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Na jaki cel powinna być przeznaczona kara administracyjna za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Na jakich zasadach powinna być ustalana wartość zamówień, które nie przekraczają progu stosowania nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Na jakiej podstawie szkoła podstawowa może być zwolniona z przepisów prawa zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Puchacz Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości i jak uruchomić dotację dla szkół niepublicznych od stycznia 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne