Questions and answers

Czy działalność gospodarcza (opodatkowana VAT), wniesiona aportem do spółki z o.o. powinna zostać zamknięta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy ekwiwalent sędziowski jest dochodem przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy fizjoterapeuci mogą pracować w zmianowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy koszty zaniechanej produkcji mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, a zaliczka stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy kwota podatku od towarów i usług dot. zakupionych za granicą towarów może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy wykazać import usług w związku z umową zawartą z agencją niemiecką na wykonanie koncertu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy nauczyciel dojeżdżający na nauczanie indywidualne prywatnym samochodem powinien być poddany badaniom psychotechnicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury, która zawiera błąd w podsumowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik może sprzedać samochód na fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik musi opodatkować VAT nieodpłatnie użyczenie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przekazanie nieruchomości zabudowanej jednemu ze wspólników likwidowanej spółki jawnej skutkuje zapłatą podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spłatę kredytu w pełnej wysokości 70.000 zł można uznać jako realizację ulgi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie zwykłe powinno zatwierdzać sprawozdania finansowe i składać je do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy termin płatności może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy zamawiający może zastosować w przetargu na artykuły spożywcze kryterium ceny jako jedyne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT spółka Y może dokonać korekty i wystawić ponownie fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zwrot kosztów autostradowych i parkingowych w przypadku podróży służbowej podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiego źródła przychodów zakwalifikować świadczenie pomocy prawnej z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie przyczyny mogą uzasadniać wprowadzenie dla stażystów zmianowego systemu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaki wymiaru urlopu przysługuje pracownikowi w przypadku zatrudnienia u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy opodatkować odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak należy ustalić poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak powinien wyglądać bilans otwarcia na dzień otwarcia upadłości dla osoby fizycznej prowadzącej PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo powinny być udokumentowane wydatki na cele edukacyjne ze stypendium socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak skorygować poprawnie VAT w związku ze sprzedażą samochodu, przy którego zakupie odliczono 60% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak wygląda księgowanie nadgodzin zdeponowanych w "banku nadgodzin" i w którym momencie należy je księgować?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak wyliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik był zatrudniony na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży usługi wywozu ścieków beczkowozem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy utworzona rezerwa na należności jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Kto powinien wystąpić z wnioskiem o zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Które dokumenty należy zaliczyć do druków ścisłego zarachowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2014 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy inwestor ma obowiązek dokonać uzgodnienia budowy nowej drogi wraz z przepustami rurowymi pod drogą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy jako pozacenowe kryterium oceny ofert, można zastosować kryterium "zabezpieczenie należytego wykonania umowy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy nauczyciel może zrzec się nagrody przyznanej mu z okazji Dnia Edukacji Narodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy może realizować godziny ponadwymiarowe na świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nieprzerejestrowanie auta wpływa na możliwość jego amortyzacji i rozliczania kosztów związanych eksploatacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy notę obciążeniową za uszkodzenie towaru można zaliczyć w koszty prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy odsetki wypłacane nierezydentom z tytułu udzielonej pożyczki opodatkowane są podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od zakupu samochodu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją przysługuje pełne odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy opisana zakładowa oczyszczalnia ścieków powinna zostać objęta pozwoleniem zintegrowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Aktualne

Czy otrzymany w 2014 r. zwrot należy opodatkować VAT, jeżeli tak to czy VAT naliczyć od otrzymanej kwoty brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy potrącona kaucja stanowi koszt podatkowy w momencie jej potrącenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zawrzeć porozumienie z pracownikami w sprawie częstotliwości badań okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy protokół z rocznego przeglądu bhp może zawierać jedynie zauważone niezgodności ze zdjęciami oraz opisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy przedsiębiorca pozostający w dwóch stosunkach pracy podlega ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy przy sprzedaży akumulatorów firmom posiadającym stosowne zezwolenia kontrahentów musi łączyć jakaś umowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy rozwiązanie umowy oddania działek w użytkowanie wieczyste wywołuje skutki na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne