Questions and answers

Jak wyliczyć wynagrodzenie urlopowe w sytuacji przebywania pracownika na urlopie w miesiącach zmiany wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy związki zawodowe mogą wskazać społecznego inspektora pracy bez przeprowadzania wyborów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy główny księgowy w SP ZOZ-ie musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Machulak Grzegorz | Aktualne

Czy wykupując samochód osobowy z leasingu, podatnik może odliczyć domyślnie jedynie 50% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca złożył anonimowe zapytanie do SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

W jakim trybie należy dokonać zakupu ciepła z sieci ciepłowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jakie kryterium oprócz ceny można zastosować w przetargu na przeglądy techniczne aparatury medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy natryski w łaźni w zakładzie pracy muszą być oddzielone ściankami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy prace pracownika wykonującego roboty przy torach należy zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy omdlenie pracownika można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenia wypłacone Litwinom uczestniczącym w badaniach na terenie Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy praca na stanowisku maszynisty sprężarek amoniaklnych jest pracą wykonywana w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy zwrot kosztów podróży podlega opodatkowaniu VAT i w konsekwencji powinien być udokumentowany notą księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy pracodawca może ubiegać się w ZUS o zwrot pobranego przez byłą pracownicę zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy do obowiązków służby bhp należy informowanie kierownictwa o mających nastąpić zmianach przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy administratorem bezpieczeństwa informacji w szkole może być nauczyciel lub sekretarka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak ustalić nienależnie pobrane świadczenie w przypadku pomocy rządowej dla klienta OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować kwoty z refaktur wystawianych przez JST dla wykonawcy inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak ma postąpić starosta w sytuacji, gdy Policja przesyła mu zatrzymaną kartę wędkarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek stały w sytuacji zmiany orzeczenia o niepełnosprawności przez sąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaki akt prawny reguluje częstotliwość pomiarów promieniowania nadfioletowego w środowisku pracy spawaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy poprawne jest wystawienie orzeczenia z ograniczeniem zdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować spłatę zadłużenia dłużnika na podstawie zawartej z nim ugody?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie towarów z transportem od podatnika z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający będzie musiał zapłacić karę umowną, jeśli żaden z wariantów koncepcji nie został zaakceptowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy opłaty stanowiące dochody własne powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów są objęte VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika przebywającego w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi samorządowemu wpisanemu na listę aplikantów radcowskich przysługuje urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak na gruncie VAT najkorzystniej rozliczyć sprzedaż wraku samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia udzielanego przez pięć gmin i współfinansowanego ze środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jak bardzo precyzyjnie należy określić termin wykonania zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na dowolnie długi termin?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy udokumentować usługę wykonania planów zbrojeniowych do projektu dla niemieckiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT w związku z wystawieniem korekty do transakcji z firmą której udzielonego rabatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można zmienić pozwolenie wodnoprawne wydane na 10 lat, wydłużając termin obowiązywania decyzji o kolejne 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy na budowę rowu potrzebna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzja o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne