Questions and answers

Czy udziałowiec spółki z o.o. (osoba fizyczna) ma obowiązek wykazać w zeznaniu przychody z umorzenia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy urlop wychowawczy pracownicy zatrudnionej na czas określony powinien trwać do końca umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie pełnoletniego syna jednego ze wspólników spółki jawnej stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zapłacona kara umowna jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do jakiego źródła przychodów zaliczyć wynagrodzenie likwidatora spółki z o.o. w likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy odpadów należy zaliczyć dywaniki i wykładziny samochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Gdzie należy opłacać podatek dochodowy w przypadku świadczenia usług na terytorium Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie drugie kryterium oceny ofert oprócz ceny można zastosować w przetargu na usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie kryteria oceny ofert oprócz ceny zamawiający może zastosować w przetargu na usługi poligraficzne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Jaki jest maksymalny okres udzielania kredytów gotówkowych ze stałą stopą procentową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Jaki kod odpadów należy przyjąć dla polimerów betonowych żywicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Spiżewska Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT usługi budowlano-montażowe świadczone na rzecz zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować wydatki poniesione na projekt i produkcję opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W której pozycji PKPiR zaksięgować różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Z jaką stawką VAT wystawić fakturę za montaż rolet w domu i budynku gospodarczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jakim dniem należy uznać, że spółka jest z mocy prawa postawiona w stan likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy bezdomnemu należy wypłacić zasiłek stały, jeśli nieznane jest miejsce jego pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy koszty zakwaterowania pracowników podlegają oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy opiekun prawny może pobierać zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który nie złoży oświadczenia o dochodach przysługują świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy składki na ubezpieczenia społeczne pracownika muszą zostać odprowadzane w obu firmach, w których jest zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy starosta może zarejestrować sprzęt pływający do amatorskiego połowu ryb na wniosek stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy w związku z wezwaniem do sądu jako świadek, pracownik musi składać wniosek urlopowy na ten dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy za zmarłego uczestnika szkoleń aktywizujących należy odprowadzić składki do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaka jest podstawa do odmowy zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi za pracę w godzinach nocnych w delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić odpłatność osoby za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kiedy na pracowników można zrobić odpis na ZFŚS, jako na emerytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić bezdomność osoby i prawo do zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który nie pozostaje w związku małżeńskim przysługuje zwolnienie od pracy, z tytułu opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu płatnego urlopu przysługującemu aplikantowi radcowskiemu podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy czynny podatnik VAT może wystawić rachunek dokumentujący sprzedaż niepodlegającą VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wystawienie noty uznaniowej na wartość netto rabatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dotacja uzyskana w ramach pomocy de minimis stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do zaksięgowania faktury za zakup biletu lotniczego wystarczy potwierdzenie rezerwacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy hurtownia elektryczna prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy możliwe jest dokonanie zbiorczej korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy możliwe jest pozostawienie wodomierza głównego na terenie prywatnej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji bez udziału osób przebywających na zwolnieniach lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można uznać czynność za wzajemną i oczekiwać, że zostanie uznana przez organy skarbowe za obrót?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można zakazać pracownikowi udziału w inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy muszę być podatnikiem VAT, jeśli prowadzę sklep spożywczy, w którym sprzedaję również piwo i papierosy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nagrody zakupione przez gminę i rozdane zwycięzcom dzieciom i dorosłym podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który w czasie wykonywania pracy jednocześnie studiował przysługuje zasiłek na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy odsetki od wkładów na książeczkach mieszkaniowych podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odsetki z tytułu odroczenia płatności należy wykazać na fakturze jako obrót z tytułu odrębnej czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opłaty franchisingowe na rzecz spółki matki z siedzibą w w Szwajcarii podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy organizację pożytku publicznego, dotyczą limity odnośnie zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pobierane wynagrodzenie zleceniobiorcy będzie nieodpłatnym przekazaniem, opodatkowanym VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z dokumentu SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podwykonawca może rozpocząć prace budowlane przed przedłożeniem do akceptacji zamawiającemu kopii umów o podwykonawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy posiadana przez podatnika dokumentacja uprawnia do zastosowania stawki 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca, który przebywał na urlopie może rozpatrzeć sprzeciw na karę porządkową po 14 dniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne