Questions and answers

Czy preparaty kosmetyczne podane modelkom podczas szkoleń stanowią dla nich przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Kto jest zobowiązanym z tytułu "opłaty śmieciowej" względem gminy na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie wystąpią skutki w VAT w związku z wycofaniem nieruchomości z działalności gospodarczej osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od paragonów za wjazd na giełdę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy otrzymane przez dorosłą córkę darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy rozliczyć nabytą od kontrahenta z Holandii usługę aktualizacji oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można wybrać metodę kasową z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy otrzymane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez DPS mogą stanowić refundację wydatków DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy sfinansowanie kosztów 5-letniego przeglądu technicznego obiektu budowlanego jest zadaniem inwestycyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

W jakiej sytuacji można wystawiać dowód zastępczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dostarczanie substancji i mieszanin chemicznych bez otwierania, przelewania jest ich stosowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie samochodów osobowych pracownikom i paliwa do nich podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna rozliczyć podatek VAT od fv na przedpłatę za stłuczkę szklaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy za styczeń spółka powinna złożyć deklarację VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży złomu i wystawienia faktury VAT będzie miała zastosowanie zasada odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy faktoringu niepełnym z regresem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinnien rozliczyć w VAT korektę na minus dla klienta ze Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę zaliczkową za przedpłatę za stal z załącznika nr 11?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy aport przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnej, otrzymany od gminy, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób zwrócić nadpłatę z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT bezpłatne użyczenie samochodu ojcu będącemu rolnikiem ryczałtowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka cywilna musi posiadać numer NIP, jeśli nie jest podatnikiem VAT i nie zatrudnia pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną darowiznę towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak rozumieć pojęcie "organu kontroli" w świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kontrahent krajowy może wystawić fakturę w walucie obcej i według jakiego kursu należy ją przeliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka jest maksymalna wysokość potrącenia z zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy niezłożenie informacji PIT-8C naraża osobę zobowiązaną na odpowiedzialność karną skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć przyznane przez ubezpieczyciela odszkodowanie dotyczące auta w leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o. można zmienić i/lub wydłużyć rok podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak obliczyć wysokość świadczenia urlopowego nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak obliczyć wysokość odprawy rentowej, jeżeli pracownik otrzymywał wynagrodzenie akordowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka można udzielić pracownicy dzień przed porodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy sekretarce można czasowo powierzyć pracę na stanowisku magazyniera?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak rozliczyć ulepszenie samochodu ciężarowego w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy klauzule waloryzacyjne powinny się znaleźć w umowie, jeśli ustalono wynagrodzenie ryczałtowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

W którym momencie podatnik traci prawo do opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne można odliczyć od podatku jeśli nie zostały opłacone?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracę w niedzielę lub święto pracownikom urzędów państwowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie uprawnienia posiada pracownik, który uzyskał umiarkowany stopnień niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży norek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak należy interpretować art. 41 ust. 6 Prawa wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy cudzoziemcom przebywającym w Polsce bez prawa pobytu przysługują świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy nauczyciel niepełnozatrudniony powinien mieć zmniejszoną liczbę dni pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak dla celów VAT należy zaklasyfikować transakcje zakup maszyny od firmy hiszpańskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w szkole może być wybrany przedstawiciel załogi do reprezentowania nauczycieli w kontaktach z dyrektorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczać w czasie opłaty za okresowe badania urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dochód z posiadanego gospodarstwa rolnego wlicza się do dochodu rodziny na gruncie u.ś.r. i u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można skorzystać z ulgi podatkowej z ZFŚS na pełnoletnie dziecko pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Marciniak Aneta | Aktualne

Jak obliczyć dochód z działalności gospodarczej na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu konwersja wierzytelności na udziały, w wyniku której udziały obejmie spółka zagraniczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować przekazanie w ramach akcji promocyjnej prezentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy stosowanie odsetek ustawowych do pożyczki między podmiotami powiązanymi nie jest ryzykowne na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne