Questions and answers

Czy podatnik może odliczyć VAT z tytułu zakupu nowego samochodu przeznaczonego na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować fakturę za zakup mediów i refakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak opisywać dokumenty z kwotą 0.00 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować faktury i refaktury za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem samochodów podatnik musi naliczyć VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawką VAT jest opodatkowana usługa celna dla kontrahenta z Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy jako samodzielny publiczny ZOZ podatnik może wystawić fakturę w walucie (euro) za wykonaną usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży przez Internet używanych książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może anulować wystawioną fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury zakupu fotela rehabilitacyjnego na potrzeby pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Pod jakim kodem należy zaklasyfikować żużel i popiół pochodzący z pieca centralnego ogrzewania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2015 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za wyrządzenie szkody osobie trzeciej w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie skutki prawne dla pracodawcy pociąga za sobą wadliwe powiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy niedochowanie formy pisemnej w przypadku porozumienia zmieniającego warunki zatrudnienia skutkuje jego nieważnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy osoba odbywająca praktykę absolwencką powinna przejść badania lekarskie i szkolenie w zakresie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Która krawędź linii drogi transportowej w fabryce wlicza się w jej minimalne wymiary - zewnętrzna czy wewnętrzna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2015 r., Fijołek Jerzy | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony w wymiarze 2/18 etatu należy się świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy od zapomogi z tytułu tragicznej śmierci członka rodziny należy odprowadzić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2015 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy przy pracach wykonywanych na wysokości konieczna jest stała, fizyczna obecność innej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy członek zespołu powypadkowego, który wniósł zdanie odrębne do protokołu powypadkowego, powinien go podpisać?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy do zastosowania zwolnienia w podatku rolnym należy brać pod uwagę ha fizyczne, czy ha przeliczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2015 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy klimatyzacja może stanowić budowlę w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy instytucja kultury może zawierać z pracownikami umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2015 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy sieć energetyczna wewnątrz zakładu dotycząca kilku budynków podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy komory mączne można zakwalifikować do urządzeń technicznych dla potrzeb podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kable w kanalizacji są budowlami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy kontener, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kocioł zakwalifikowany do 3 grupy środków trwałych, posiadający fundament, podlega opodatkowaniu jako budowla?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy hala namiotowa podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy urządzenie do mieszania farb i lakierów spełnia definicję instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy spółka na zbycie środka trwałego powinna wystawić dla gminy fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy spółka niemiecka musi dokonać rejestracji dla celów VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy określić w umowie skuteczność zgłaszania usterek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Bieńko Monika | Aktualne

Czy do faktury w formie elektronicznej można wystawić duplikat w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od faktur zaliczkowych pobranych na zakup paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy od zakupu paliwa można odliczać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wykonawca może zastrzec wykaz wykonanych głównych usług jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy budowa drogi to przedmiot zamówienia powszechnie dostępny o ustalonych standardach jakościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający może przyjąć wykaz pracowników, jeśli są zatrudnieni w innej firmie, ale w ramach tej samej grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zamówienie uzupełniające musi dotyczyć tego samego budynku, który był przedmiotem zamówienia podstawowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy konsultacja związkowa dotycząca zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę może zostać przeprowadzona telefonicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć 50% VAT od zakupu paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne