Questions and answers

Jako obowiązki wobec organów skarbowych spoczywają na spółce z tytułu udzielenia pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do zakupionych przez stowarzyszenie lunet?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy kwota dokapitalizowania będzie kosztem dla spółki akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nie podatkową stratę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dotacja otrzymana na koszty zatrudnienia stanowi z chwilą jej wpłaty na konto spółki przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy odsetki od kredytu zaciągniętego w celu spłacenia pożyczki od jedynego udziałowca są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż na złom metalowych palet, które otrzymaliśmy od nieodpłatnie od kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć nieodpłatne otrzymanie części towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu strata z tytułu sprzedaży samochodów z wadą prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto w zakładzie pracy opracowuje instrukcje dla środków chemicznych zakwalifikowanych jako niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy można zapłacić w euro za fakturę wystawioną w złotówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czym jest uzbrojenie drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak należ ustalić termin egzekucji grzywny w tytule wykonawczym przesyłanym do Urzędu Skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Kawecka Anna | Aktualne

Kiedy pracodawca może zastosować niższą stawkę za kilometr w przypadku jednorazowej podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty wynajmu magazynu można refakturować ze stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na oględziny terenu powinny jeździć dwie osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu spółka wiodąca może obciążyć proporcjonalnie partnera?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy laboratorium zakładowe zlokalizowane w osobnym budynku stanowi integralną część instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury za szkolenie pracownika, w którym ten nie uczestniczył?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy miejscem postojowym, a miejscem parkingowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop pracownika oddelegowanego na czas określony do pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy złożenie zeznania rocznego na nieprawidłowym formularzu wymaga korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak długo należy archiwizować kartę szkolenia wstępnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy pracownik sekretariatu zamawiającego musi składać oświadczenie z art. 17 ust. 2 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy lekarz zatrudniony w SP ZOZ-ie może być zobowiązany do pełnienia dyżuru medycznego w przychodni specjalistycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy powstanie przychód u pracownika z tytułu opłaconej składki za świadczenia medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczać przychody związane z prowadzeniem przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy o przekroczeniu NDS ksylenu należy poinformować państwowego inspektora sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy urząd miejski może umorzyć przypadającą mu należność pieniężną mającą charakter cywilnoprawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pełnomocnictwo z datą późniejszą niż data otwarcia ofert należy uznać za prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika sytuacji, gdy z powodu choroby nie przepracował ani jednego dnia w miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy oprogramowanie sprzętu komputerowego jest komponentem wg MSSF?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Czy nabywcą na fakturze powinien być faktyczny odbiorca usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, może korzystać ze zwolnienia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dostawy towarów należy rozpoznać jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy udokumentować zwrot części kosztów frachtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy fundacja powinna zaewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż samochodu osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zarząd dróg może być wierzycielem należności publicznoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik, będący technikiem dentystycznym może zastosować zwolnienie do świadczonych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy niedostosowanie się do zmian w grafiku można traktować jako naruszenie obowiązków pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy prawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego można kontrolować w dni nie będące dla pracownika dniami pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Co oznacza pojęcie kapitału zakładowego użyte na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne