Questions and answers

Czy stosunek pracy może zostać zastąpiony samozatrudnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy strona może ponownie złożyć wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy uczeń gimnazjum specjalnego może mieć wydłużony w klasie trzeciej okres nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Czy wpłacone zabezpieczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w przedszkolu, które jest placówką nieferyjną obowiązuje zimowa przerwa świąteczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Drogosz Małgorzata | Nieaktualne

Czy zakup biletomatów oraz systemu do sprzedaży biletów przez internet, stanowi jedno zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy z klatki schodowej można ewakuować się tylko na zewnątrz, czy też do innej strefy pożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Do jakiego kodu odpadu należy zakwalifikować odpady o kodzie 16 02 13 i 16 02 14 niespełniające wymagań produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Do jakiego kodu odpadu zakwalifikować odpad wielomateriałowy - tekturę połączoną z foliowym nadrukiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Do jakiego kodu zaliczyć odpady z czyszczenia nasion rzepaku przeznaczonych do produkcji oleju?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Do jakiego kodu zaliczyć zużyte wkłady (kartridże) od drukarek atramentowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Jakie warunki musiałaby spełniać umowa dzierżawy aby ustalając dochód rodziny nie liczyć jej do dochodu gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy ustalić wynagrodzenie wójta gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować okres nieobecności pracownika, gdy ZUS zakwestionował jego zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak opisać przedmiot umowy o dzieło, aby ZUS nie zakwestionowął jej charakteru i nie domagał się składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie otrzymywane przez członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Na jakie konto należy wyksięgować kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień ich sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać stronie zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Pod jakim kodem odpadów powinno się oddawać powstały z tygielków molibdenowych odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Pod jakim kodem sklasyfikować odpad w postaci psich odchodów i jakie są możliwości jego zagospodarowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

W jakim terminie pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym powinien złożyć ślubowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dla ucznia innego wyznania dyrektor szkoły powinien zatrudnić katechetę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor przedszkola powinien zarejestrować zbiór kandydatów nieprzyjętych do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić na zasadach wolontariatu, na okres ferii zimowych, nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwa jest sytuacja, że przychody z działalności opodatkowane są podatkiem dochodowym, a najem ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możliwe jest wydanie kolejnej decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do tego samego terenu, ale dla nowego inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy nauczyciel może zabrać dziennik lekcyjny do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczące uczniów powinny znajdować się w aktach wychowawcy klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy podatnik będzie musiał złożyć VAT-R i składać deklarację VAT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy psycholog zatrudniony na zastępstwo na okres trzech miesięcy nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy rodzic ucznia powinien wyrazić zgodę na umieszczenie danych ucznia i jego wizerunku na stronie internetowej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy spółdzielnia może wystawić "sobie" fakturę, aby dokonać odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w przypadku zwrotu towaru i braku otrzymania faktury korygującej (WNT) nabywca winien skorygować deklarację?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zakup motoru przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zamawiający może wskazać przedział czasowy, w jakim powinno zostało wystawione pełnomocnictwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy związki zawodowe mają prawo wglądu do wniosków składanych przez nauczycieli do ZFŚS o przyznanie zapomogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest procedura ogłoszenia konkursu o naborze pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jaką kwotę przyjąć za podstawę opodatkowania odwrotnym obciążeniem do korekty deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży przez Internet na rzecz klientów z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie dane powinien podać w zawiadomienia podatnik w sytuacji, gdy nie ma jeszcze nadanego NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie wymogi musi spełniać kandydat na stanowisko dietetyka w SP ZOZ-ie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie zbiory danych należy zgłosić do rejestracji GIODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakim procesem odzysku jest otrzymywanie brykietu z trocin?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak rozliczać zysk wspólnika, który w trakcie roku sprzedaje udziały spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup ogłoszenia na zagranicznym portalu Gumtree?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ując w PKPiR fakturę, która jest ujęta w rejestrze VAT, natomiast nie stanowi kosztu uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalać limit pozwalający korzystać z jednorazowej amortyzacji w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne