Questions and answers

Czy powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków wymaga podniesienia wynagrodzenia i zmiany warunków pracy i/lub płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca może ujmować na liście płac zbiorcze wyliczenia wynagrodzeń pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracownikowi - emerytowi, który ponownie został zatrudniony w szkole przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy prezes ma prawo do ryczałtu, jeżeli w danym dniu jeździ zarówno samochodem prywatnym jak i służbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy stwierdzenie przez sąd nieważności umowy sprzedaży powoduje również nieważność umowy o kredyt wiązany?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy ściany stolarni mogą być obite płytą pilśniową lub płytą wiórową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy w statucie SP ZOZ-u określa się liczbę przedstawicieli wybieranych przez radę powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Machulak Grzegorz | Nieaktualne

Czy w supermarketach w fazie projektowej powinny być toalety dla klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy zaległe wynagrodzenie wypłacone obywatelowi Niemiec podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Do jakiego roku podatkowego wliczyć wyliczone różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować przekazanie domu przez dewelopera na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do importu usługi medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku sprzedaży działek z rozpoczętą budową hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie dodatki wypłacane pracownikowi obok wynagrodzenia należy uwzględnić obliczając ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć dyrektor szkoły, jeżeli podejrzewa, że jeden z jego uczniów jest niedożywiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaki przepis reguluje termin wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak należy opodatkować wynagrodzenia nierezydenta z tytułu umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak naliczać rodzinie odpłatność za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak obliczyć dochód utracony i uzyskany, jeśli strona podjęła zatrudnienie w ostatnim miesiącu roku bazowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak powinien rozliczać przychody będący spółką z o.o. komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo określać ilości odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć fakturę, która przez przeoczenie nie została rozliczona w okresie jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty podniesienia kapitału zakładowego, które jest warunkiem uzyskania dotacji inwestycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie dotyczące grudnia a wypłacone w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy spółka z o.o. ma prawo obniżyć podatek VAT należny z faktury korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy tracą ważność wstępne badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto odpowiada za przeprowadzanie przeglądów i pomiarów w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Na jaki okres należy wydawać decyzje sprawie zadań z zakresu gospodarki leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jakim momencie wykazać koszt uzyskania przychodu z tytułu nabycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym momencie należy rozliczyć jako przychód otrzymane dofinansowanie PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT wystawić fakturę w związku z świadczona na rzecz firmy angielskiej usługą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, możliwa jest zmiana klasyfikacji odpadów ze względu na ich charakter?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy czas pracy pracowników obsługujących linię produkcyjną można przedłużyć do 44 godzin w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy dieta radnego podlega egzekucji w przypadku zajęcia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy instalacja do suszenia komunalnych osadów ściekowych wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Aktualne

Czy jednostkowe ceny usług pocztowych mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy nagrody kwartalne przyznawane pracownikom niepedagogicznym należy wliczać do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy parametrem RLM można się posłużyć również w odniesieniu do ścieków przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy pracodawca może wystawić skierowanie na badania lekarskie, w sytuacji gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje dieta, jeżeli został oddelegowany na targi do tej samej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy Spółka powinna wystawić na rzecz dostawcy fakturę na podstawie Credit memo?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy staż absolwencki odbywany przez pracownika w trakcie studiów należy zaliczyć do stażu urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne