Questions and answers

Pod jakimi kodami odpadu należy sklasyfikować odpady, które zostały usunięte z odpadów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Pod jakim kodem należy przyjąć odpady gilz papierowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować zużyte filtry zatrzymujące zanieczyszczenia pyłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Pod jakim kodem sklasyfikować odpad pyłu, który powstaje po kruszeniu gruzu betonowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Według jakich zasad obliczamy rzeczywisty poziomu odzysku i recyklingu opakowań oraz produktów za 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakim miesiącu rozliczyć import usług w przypadku faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakim systemie czasu pracy instytucja kultury powinna zatrudnić przewodników wycieczek pracujących co drugi dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować koszty ogólne rozliczane ryczałtowo, które finansowane są z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych towar zakupiony w grudniu, a dostarczony w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Z jaką stawką należy amortyzować nakłady skoro środek trwały już jest zamortyzowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co należy zrobić po otrzymaniu faktury korekty zmieniającej cenę zakupu towaru, który został już odprawiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Co powinien uczynić zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca w formularzu oferty wpisał przy stawce podatku VAT "nie dotyczy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy bruzda agromelioracyjna jest urządzeniem wodnym w myśl Prawa wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy jest możliwe opodatkowanie dostawy samochodu w procedurze VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy każdy pracodawca musi powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy należy oddać VAT naliczony od zakupu lasera sfinansowanego przez Urząd Pracy w przypadku rezygnacji z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy obliczając zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień należy uwzględnić różnice remanentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy opiekunowi klasy w publicznej szkole dla dorosłych można przyznać dodatek za pełnienie funkcji opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy oprocentowana pożyczka podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatek od nieruchomości, który obciąża najemcę, stanowi przychód wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT z otrzymanej faktury na usługi cateringowe (PKWiU 56.21)?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pomoc finansowa uzyskiwana od rodziny jest dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy prowizje pocztowe są naszym kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Łopuszniak Andrze | Aktualne

Czy przekazanie samochodu osobowego w formie darowizny rodzi obowiązek zapłaty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży używanych maszyn rolniczych, podatnik może wystawić fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy sprzedając samochód, podatnik powinien wystawić fakturę, czy umowę kupna sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy ustalając limit na potrzeby zwolnienia z VAT uwzględnia się też przychody z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie otrzymywane przez prokurenta podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy zleceniodawca powinien wystawiać druki delegacji swoim zleceniobiorcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do kogo należą urządzenia melioracji wodnej szczegółowej i od kogo można żądać ich przebudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jaki jest termin odprowadzenia opłaty "klimatycznej" do gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki kod odpadu należy nadać zużytej maszynie do obróbki drewna - pile elektrycznej lub frezarce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaki kod odpadu należy nadać zużytym workom big-bag?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jakim wymaganiom musi odpowiadać praca w pomieszczeniu technicznym przy serwerowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych przekazanie nieruchomości do użytkowania firmie przez właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak przeliczyć na PLN poszczególne zdarzenia dotyczące importu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot kosztów za bezprawnie pobieraną wodę przez sąsiadująca ze spółdzielnią nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić przychód w przypadku udostępnienia pracownikowi pojazdu służbowego do prywatnego użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakich kodach należy klasyfikować odpady poprodukcyjne z metali żelaznych i nieżelaznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób obliczyć limit do kwartalnego rozliczenia VAT-7K?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jaką data powinna być zaksięgowana faktura za zakup paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy biblioteka może być zwolniona z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy dochody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu można opodatkować w sposób liniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do stażu urlopowego należy zaliczyć okresy zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy istnieje konieczność wydzielania pożarowego rozdzielni elektrycznych w budynkach przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy jako kryterium pozacenowe zamawiający może przyjąć termin naprawy sprzętu lub wymiany wadliwego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy kable miedziane i aluminiowe należy klasyfikować pod kodem 17 04 11?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy można zastosować kryterium cena 100% w postępowaniu, którego przedmiotem jest utrzymanie pasów drogowych wzdłuż ulic?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy nota księgowa dotycząca kosztów egzekucyjnych za nieopłacony towar może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy odpady o kodach 12 01 02 i 12 01 17 zawsze są traktowane jako złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne