Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczyć koszty przy zmianie rodzaju prowadzonych ksiąg?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak powinien postąpić pracownik, który po powrocie z urlopu wychowawczego dowiedział się o likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy premia roczna powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Według jakich zasad przyjąć składniki z aportu w utworzonej spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy organ przyznający świadczenia rodzinne ma prawo do zastosowania metody "złotówka za złotówkę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaki sposób sfinansowania samochodu osobowego będzie korzystniejszy ze względu na ujęcie w koszty - leasing czy kredyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Za jaki miesiąc należy doliczyć świadczenie rodzicielskie jako dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy organ pomocy społecznej może w drodze jednej decyzji zmienić wysokość przyznanego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo jednostronnie wyznaczyć pracownikowi termin wykorzystania urlopu zaległego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy interpretować zapis art. 3 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy niemieckie dochody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane w Polsce ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy czas szkolenia odbywanego poza rozkładowymi godzinami pracy wlicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Przez jaki okres należy przechowywać rejestr chorób zawodowych i dokumentację związaną z chorobami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż do innej firmy gotowego ciasta na naleśniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kto powinien wyrazić zgodę, jako właściciel wody, w przypadku zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy gmina potrzebuje zezwolenia na zbieranie odpadów o kodzie 17 09 04?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jakim okresie należy pobrać cztery próbki wód dopływających do obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy starosta powiatu może wydać pozwolenie na budowę dla inwestycji, której inwestorem jest ten sam powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż żelek luzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakiej wysokości organ prowadzący powinien wyodrębnić środki na doskonalenie nauczycieli w budżecie na rok 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy należny naliczyć VAT przy wycofaniu samochodu, czy jest to czynność która nie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki wymiar zasiłku macierzyńskiego przysługuje pracownicy, która w trakcie urlopu wychowawczego urodzi dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak powinna być ustalona podstawa opodatkowania budowli wniesionej aportem do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Co powinno zostać wpisane do arkusza ocen ucznia, który zdawał egzamin klasyfikacyjny po drugim semestrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Do kiedy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownik może odpracować udzielony mu dzień wolny na załatwienie spraw osobistych w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Od kiedy pracownik może korzystać z urlopu dodatkowego dla weterana?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać operator CNC?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób należy sporządzić PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakim dokumentem podatnik powinien obciążyć firmę przy zwrocie kosztów zakupu wycieraczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W którym momencie odsetki stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy system klimatyzacji można rozbić na poszczególne urządzenia klimatyzacyjne i dokonać jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy umowa zlecenie będzie podlegać opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy dokumenty, które posiada podatnik, są wystarczające do potwierdzenia WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy akcjonariusz jest pomiotem powiązanym w przypadku podwyższenia lub obniżenia kapitału spółki akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy amortyzować ulepszenie samochodu, który został zamortyzowany jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wypłacona najemcy kaucja będzie kosztem uzyskania przychodu, a jej zwrot będzie przychodem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy eksploatujący platformę przeładunkową hydrauliczną powinien przejść kurs potwierdzony przez UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy podatnik zastosował prawidłową stawkę VAT do opłaty antydopingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy ustanowienie córki współwłaścicielem konta bankowego generuje po jej stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od należności za usługę przechowania regału w Niemczech należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wykonywanie serwisu w podziemnych zakładach górniczych powinno być odnotowane w skierowaniu na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakim wymaganiom powinny odpowiadać regały stosowane w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Majer Roman | Aktualne