Pytania i odpowiedzi

Czy okresowe przeglądy maszyn i urządzeń mogą być ewidencjonowane w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy w nowo rozpoczętej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy przedsiębiorstwo lecznicze NZOZ może skorzystać ze zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy osoba skazana ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zmiana asfaltu na tłuczeń stanowi przebudowę drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W którym miesiącu należy rozpoznać WNT z tytułu nabycia maszyny dostarczonej po trzech miesiącach od zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy bójka pracowników może być uznana za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy komornik, który egzekwuje zaległe wynagrodzenie pracownicze, powinien wystawić PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy na wykonanie magazynów na wodach jeziora w latach 80. należało uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak ustalić okres wypowiedzenia umowy na czas zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Kiedy rozliczyć przychód z tytułu usługi administrowania biurem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania wartość skradzionego utargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do naturalnego zagłębienia terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć średnią feryjną godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przejście linii energetycznej w rurze osłonowej pod wodami płynącymi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy przedsięwzięcie polegające na przemurowaniu kominów może zostać zakwalifikowane jako remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy ścieki bytowe mogą być odprowadzane wraz ze ściekami z mycia urządzeń technologicznych jednym kolektorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy do kontenera oznaczonego kodem 15 01 06 można wyrzucać wszystkie rodzaje odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy zakład, który produkuje i przekazuje opakowania innym firmom, musi prowadzić ich ewidencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wykonanie badania okresowego o kilka miesięcy wcześniej stanowi przychód pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym dochody z tytułu renty inwalidzkiej otrzymywanej z Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać zmiany decyzji dot. zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usług analizy technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nasadzenia zastępcze mogą zostać wykonane na gruncie osoby fizycznej po uprzednim uzyskaniu jej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy do wykonania odwiertów geologicznych wymagane jest zgłoszenie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Dorska Dorota | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć PINB, jeśli zalegalizowanie budynków w obecnej lokalizacji nie jest możliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Kiedy należy rozpoznać przychód, gdy z góry zapłacono za cztery numery kwartalnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć koszty związane z nabyciem udziałów w zamian za wkład niepieniężny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy używany transporter opancerzony można amortyzować jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zastosować ulgę na własne cele mieszkaniowe przy zamianie mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy rozwiązany odpis aktualizujący jest przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wykonywanie działalności w zakresie tuczu powierzonych zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w odniesieniu do pracowników funkcyjnych można stosować odmienne regulacje dot. udzielania urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczyć się z pracownikiem który zgubił narzędzia pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu przy umowach o dzieło zawieranych z artystami muzycznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wykazać w PKPiR zwrot towarów, w przypadku których wcześniej skorygowano koszty uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić wartość remanentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dyrektor OPS może wydawać decyzje administracyjne w sprawach umorzenia nienależnie pobranego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy wystawić PIT-8C przy opłacaniu pakietu medycznego osobom współpracującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy nota obciążająca za anulowane niewykonanego zlecenia usługi transportowej stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić gminę właściwą przy skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak księgować faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne