Questions and answers

Kto powinien opodatkować przychód uzyskany przez spadkodawcę przed śmiercią ze sprzedaży akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Na jakiej podstawie podania i zaświadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych nie podlegają opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy należy liczyć zwolnienie lekarskie nauczycielowi, który przez miesiąc przebywał w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć płatną na przełomie dwóch lat polisę regulowaną w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób w szkole rozliczać wydatki z programów unijnych dotyczących wyjeżdżających uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Za jaki miesiące należy wydać postanowienie o stwierdzeniu nadpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy do środka trwałego w firmie musi być "przyporządkowana" osoba odpowiedzialna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem-emerytem ponownie zatrudnionym w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy małżonkowi zmarłego nauczyciela-emeryta przysługuje odprawa pośmiertna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy można jedną decyzją skierować dwoje dzieci do specjalistycznych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel-emeryt przebywający na zwolnieniu lekarskim może złożyć wniosek o rozwiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego musi określić termin jego rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy pracownik niepedagogiczny musi powiadomić dyrektora o pobieraniu renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy są reguły ograniczające kwotę zwrotu VAT na rachunek bankowy wskazany przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka jako posiadacz sieci kanalizacyjnej będzie podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości uzyskanej w ramach podziału majątku podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy SZO przysługuje, jeśli dochód za rok bazowy przekracza kryterium uprawniające do zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy wyjazd na sympozjum należy rozliczyć jak podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wykonanie przez firmę brytyjską usługi szkolenia w Polsce, stanowi dla polskiej spółki import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć wagę zamontowaną na składzie budowlanym do ważenia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w odniesieniu do kolorowanek dla dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakim zapisem księgowym skorygować w stowarzyszeniu błędnie naliczone składki na FGŚP za rok poprzedni?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jaki sens formalno-prawny ma wykonywanie okresowego monitoringu hałasu metodą obliczeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Jak obliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku przepalania gazowego metali?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku badań poziomu hałasu związanego z działalnością dyskoteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Jak prawidłowo odliczać VAT od wydatków eksploatacyjnych dot. leasingowanego samochodu Citroen Jumper?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę z tytułu opłaty za transakcje kartami płatniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż węgla na rzecz zagranicznego podmiotu, jeśli towar nie opuszcza terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić proporcje sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy należy ująć notę korygującą w deklaracjach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy prawidłowo ująć korektę faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych - z dniem wyrejestrowania czy zbycia pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakiej formie dyrektor RZGW powinien udostępnić poprzedni operat rybacki zainteresowanym dzierżawą obwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W której pozycji PIT-11 należy wykazać zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedawać karty wstępu do klubu fitness?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dyrektor może zlecić wykonywanie obowiązków ABI innemu nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy dyrektor powinien znać dane osobowe członków związku zawodowego, który działa w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy fakt potrącenia korekty może być potraktowany jako potwierdzenie odbioru korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty dojazdu na budowę stanowią element podstawy opodatkowania świadczonych usług robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kurtynę wodną w malarni należy traktować jako urządzenie ograniczające wielkość emisji LZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy lekarz (indywidualna praktyka lekarska), który nie ma podpisanej umowy z NFZ może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można wydać decyzję zrid na rozbudowę drogi, obejmującą tylko i wyłącznie budowę miejsc postojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2015 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne