Questions and answers

Kiedy niezamortyzowana część mebli może być zaliczona do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ujawnione straty pieniężne mogą zostać zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jeżeli podatnik opłaca zaliczki na CIT miesięczne to zobligowany jest alokować koszty w poszczególnych miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dochód z dochodzenia zapłaty wierzytelności podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego finansowanego z dwóch różnych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy w przesyłce, poza towarem, znajdzie się przez przypadek niebezpieczne zwierzę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy skład butli z gazami propan-butan powinien być wyposażony w piorunochron?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje dzień wolny w celu odebrania odznaczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy instruktor pływania zatrudniony na umowę zlecenia musi mieć badania okresowe i książeczkę zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy kaucja związana z przedmiotem leasingu może stanowić koszt w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy należy wypłacać wynagrodzenie nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne, jeżeli zajęcia się nie odbędą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel będący radnym może uczestniczyć w sesjach rady miejskiej, przebywając na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Ile oddziałów może mieć jeden punkt przedszkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy zbycie praw wspólnika zagranicznej spółce podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można ukarać pracownika za udowodnione uchylanie się od przestrzegania ustalonych zasad prania odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy koszt remontu należy amortyzować przez 10 lat jako inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co powinny zawierać skierowania nauczycieli na badania do celów epidemiologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy wliczyć nagrodę indywidualną do podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Co powinien zrobić pracodawca, jeśli pracownik zgłasza, że dana praca może zaszkodzić jego zdrowiu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy data złożenia VAT-R, która rożni się od daty rezygnacji ze zwolnienia z VAT ma jakieś znaczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymywać nauczyciel wspomagający ucznia z zespołem Aspergera?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować spółka przy sprzedaży środków trwałych, od których nie odliczono VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy rada gminy może zabronić dyrektorowi brania godzin nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za odnowienie pakietu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy definiować pojęcie modernizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy polska spółka może rozpoznać import towarów, jeśli zakupiła towar z Korei poprzez firmę z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT nabycie samochodu osobowego, którego celem była odsprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować zakup grzybów od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż nieruchomości kupionej w ramach licytacji egzekucyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki dokument powinien stanowić dowód księgowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaka jest właściwa klasyfikacja budżetowa kosztów procesowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jaki sposób powinien zostać obliczony termin na rozpoczęcie robót budowlanych wskazany w zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy naliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami w przypadku śmierci jednego z mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy oddział firmy z zagranicznej ma obowiązek zgłaszania do KRS zmian w zarządzie i radzie nadzorczej w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie za czas podróży służbowej należy wypłacić pracownikowi wynagradzanemu zmiennymi składnikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakup darmowych akcji pracowników i zakup usługi administrowania funduszem stanowi dla spółki import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy oznaczenie nieruchomości użytkiem "Lz" lub "LzVI" (sklasyfikowanym) uniemożliwia wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy dodatek dla inspektora społecznego należy wliczać do ekwiwalentu za urlop i wynagrodzenia za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy podatnik powinien wykazać WNT w przypadku nabycia koparki w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi nadzoru inżynierskiego wykonanej przez spółkę niemiecką?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej sytuacji przedsiębiorca ma prawo do anulowania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć prenumeratę czasopisma z USA, zamawianego dla potrzeb prowadzonego przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podawanie słodyczy i napojów na posiedzeniach w firmie podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy Rada Miasta może zwolnić z opodatkowania nieruchomości, w których udzielane są świadczenia zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego, jeżeli otrzymał polecenie pracy w dniu wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy SP ZOZ zobowiązany jest do zabezpieczenia imprezy masowej na zlecenie wójta gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Kiedy zakup nadbudowy do samochodu można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy pracownik może złożyć oświadczenie o wydatku dokonanym w związku z podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownikowi, który ma w umowie dwa miejsca świadczenia pracy, można polecić jej wykonywanie tylko w jednym z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy można odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupu posiłków regeneracyjnych dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zamiana ról stron konsorcjum w dokumencie wadialnym i ofercie może skutkować wykluczeniem wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy członek komisji bhp ze strony pracowniczej musi być członkiem związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wartość umorzonego czynszu należy wykazać w informacji PIT-8C, jeśli beneficjentem jest przedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinien rozliczać się pilot, który swoje usługi świadczy na terenie innych państw UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opis parametru "rozstaw osi w samochodzie" poprzez wpisanie minimum tego rozstawu narusza zasady uczciwej konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak powinien postąpić zamawiający w przypadku złożenia po terminie wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne