Questions and answers

Jakich księgowań należy dokonać w związku z zawarciem umowy leasingu maszyny produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie informacje zobowiązany jest zawrzeć zamawiający w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Jakie kody powinny zostać nadane odpadom lepów z muchami i pułapkom z atraktantem spożywczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jakie na gruncie VAT będą skutki sprzedaży gruntu z rozpoczętą budową hali magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie wymagania musi spełniać nauczyciel, który bierze udział w konkursie na dyrektora przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy postąpić z pocztą elektroniczną byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jak określić moment zakwalifikowania wpłat do PPK do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak opodatkować kartą podatkową przychody pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy dwie gminy ubiegają się o zwrot dotacji za ten sam miesiąc za to samo dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak prawidłowo uwzględnić w zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu pieniężnego za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak rozliczać komplementariuszy spółki komandytowej, która podlega CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć koszty dotyczące kontraktu długoterminowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozumieć wyłączenie wskazane w § 6 ust. 2 r.w.m.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak ściągnąć opłatę zastępczą od wnuka za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak właściwie w regulaminie wynagradzania w szkole wskazać kategorię zaszeregowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak wprowadzić samochód do spółki partnerskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kiedy nauczyciel akademicki może uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kiedy pracownik niepedagogiczny może sprawować opiekę nad uczniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto może wystawić pacjentce w ciąży receptę na bezpłatne leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Bogusiak Marta | Nieaktualne

Kto może złożyć wniosek o zmianę opłat za przekształcenie z 99 lat na 20 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Której gminie przypadnie spadek spadkodawcy (mieszkanki DPS)?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Który organ jest właściwy do dokonania przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Który z wicedyrektorów powinien zastępować dyrektora na zwolnieniu chorobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Którzy nauczyciele mają prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Na jaki cel powinna być przeznaczona kara administracyjna za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Na jakich zasadach powinna być ustalana wartość zamówień, które nie przekraczają progu stosowania nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Na jakiej podstawie szkoła podstawowa może być zwolniona z przepisów prawa zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Puchacz Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości i jak uruchomić dotację dla szkół niepublicznych od stycznia 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakim terminie od zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

W jaki sposób dokonać pomniejszenie podstawy trzynastki nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić wartość nabytych towarów w przypadku nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć urlop wicedyrektorowi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić czy wartość usług streamingu poszczególnych wydarzeń kulturalnych należy sumować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

W jaki sposób wystawić duplikat świadectwa ukończenia gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W którym miesiącu spółka jako nabywca powinna ująć fakturę korygującą w rejestrze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co należy rozumieć przez zmianę formy architektonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy dochód z dzierżawy należy doliczyć wnioskodawcy do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy DPS może obciążyć GOPS notą księgową do opłacenia należności, które powinien uiścić mieszkaniec DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy kobieta urodzona 18.12.1964 r. podlega ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy należy w drodze decyzji stwierdzić wygaśnięcie decyzji o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy obowiązek podatkowy w WNT powstaje z chwila wystawienia rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia winna być pobierana od zaświadczanego faktu czy od dokumentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy pomoc nauczyciela zatrudnia się na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy pracodawca może zwolnić pracownika objętego ochroną przedemerytalną z powodu likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2021 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca powinien zniszczyć wersję papierową zeskanowanych dokumentów pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik może połączyć 4 godziny urlopu zaległego z 4 godzinami urlopu bieżącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przepisy o utracie dochodu związane z COVID-19 będą miały zastosowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy zasadne będzie wliczenie dochodu z tytułu zasiłku dla osób bezrobotnych osiągniętego w styczniu br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne