Questions and answers

Czy korzystanie przez pracownika z parkingu jest świadczeniem nieodpłatnym, którego wartość powinna być doliczona do jego przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy kwota grupowego ubezpieczenia finansowana przez pracodawcę podlega opodatkowaniu i oskałdkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możemy wystawić fakturę na równowartość zutylizowanego surowca ze stawką NP dla podatnika z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można ograniczyć etat nauczycielowi wspomagającemu, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy można zmienić decyzję w sprawie legalizacji wykonanego urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy na język obcy należy przeznaczyć z puli godzin dyrektorskich dwie godziny ze względu na podział na grupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odpracowanie prywatnego wyjścia może nastąpić w ramach kolejnego okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może zwolnić jednostki oświatowe z egzekwowania odsetek od nieterminowej wpłaty za wyżywienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy osoba pobierająca stypendium w okresie szkolenia z urzędu pracy, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może skierować pracownika na dodatkowe badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy przy sprzedaży samochodu musi naliczyć 23 % podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy starosta może uznać rekultywację za zakończoną, jeśli teren zrekultywowany wykracza poza granice obszaru górniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy wydatki na zakwaterowanie kontrahenta mogą być zaliczone do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zasiłek rodzicielski z niemieckiego systemu ubezpieczeń podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zasiłki zleceniobiorcy należy wykazać w PIT-11 czy PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć konstrukcję na zbiorniki która służy jako magazynek na środki łatwopalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka jest wymagana liczba uprawnionych palaczy do obsługi 6 kotłów na jednej zmianie roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać i archiwizować zapisy z monitorowania procesów technologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie kary i w jaki sposób są liczone za przekroczenie czasu pracy emitora?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie są zasady obliczania dochodu na potrzeby ustalania odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy obliczać powierzchnię użytkową do opodatkowania budynku handlowo-usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy potraktować nieodpłatne użycie towarów przez instytucję kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo oszacować wartość zamówienia na dostawę leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jak ocenić, czy wykonany w latach 1992-1993 staw będący urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych jest legalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak poprowadzić sprawę wydania decyzji ujednolicającej pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokość potrącenia komorniczego alimentacyjnego z zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie obywatela Ukrainy zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć przepracowane godziny, jeśli pracownik był na urlopie tylko przez część dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Jak traktować w zakresie amortyzacji drewniane panele służące do układania nawierzchni dróg tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak ująć w CIT pomoc de minimis w postaci dotacji do podatku rolnego przez okres 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić odpłatność za pobyt w DPS ojca, którego dzieci przebywają zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować przekazanie pracownikom bonów towarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Michalska Iwona | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT dla służebności gruntowej oraz dla użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku wystawienia faktury korekty sprzedaży ze stawką zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód, w przypadku usług rozliczanych okresowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku ze świadczonymi usługami koordynacji prac obiektu handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy w umowie o dzieło można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakim trybie można dokonać zmiany warunków pracy w zakresie miejsca wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować sprzedaż towarów pozostałych po likwidacji spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach nieodliczony VAT związany ze zmianą wykorzystywania samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy nabijać na kasę fiskalną sok, który dolewany jest do piwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Co oznacza podanie czynnika szkodliwego i wielkości narażenia w nowym wzorze skierowania na lekarskie badania pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy budowle podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeśli stanowią obiekty pomocnicze budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek posiadania kaplicy w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy kominy ze stali szlachetnej znajdujące się na dachu marketu należy opodatkować jako budowle?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy można dokonać zmiany nabywcy notą korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy można odliczyć ulgę rodzinną, jeśli dziecko ukończyło studia w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne