Questions and answers

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować koc gaśniczy zawierający azbest?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć zwrot potrącenia należności z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jaki sposób wykazać w zeznaniu rocznym zaliczkę na podatek dochodowy zapłaconą po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W którym momencie należy rozpoznać przychód i koszt podatkowy w przypadku zawarcia umowy sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie uwzględnić w zeznaniu podatkowym podatek u źródła zapłacony przez rosyjskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sąd może odrzucić pozew jeżeli nazwa firmy dłużnika na fakturach sprzedaży jest nieprawidłowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2015 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy specjaliście ds. bhp można udzielić pełnomocnictwa do wykonywania usług bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu nabycia komponentów potrzebnych do pisania oprogramowania podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest podstawa niedokonania odpisu zgodnie z korektą deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy darowizna przekazana na rzecz partii politycznej, na finansowanie kampanii wyborczej, podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dochody uzyskane na terenie Niemiec podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dokonanie darowizny na prywatne konto duchownego umożliwia odliczenie jej od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy koszt opłat rocznych z tytułu uczestnictwa w programie partnerskim może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy koszty z PIT-8C należy powiększyć o wartość dodatkowego zestawienia kosztów maklerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną na rzecz związku wyznaniowego Świadków Jehowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można pobrać zaliczki na PIT od zasiłku chorobowego wypłaconego zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zaplanować pracę na przełomie okresów rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy należy skorygować deklaracje PIT-11 oraz PIT-4R jeśli pracownikowi zawyżono dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel z zaburzeniami psychicznymi może pracować w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy nieodpłatne użyczenie lokalu od teściów z stanowi przychód podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podczas postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez US zobowiązany może zawrzeć ugodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy polisa wykupiona na pracownika może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przebudowa drogi powiatowej na odcinku 2,7 km w opisanym zakresie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy przed ogłoszeniem przetargu na usługę cateringu może być przeprowadzony dialog techniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy przekazanie gruntu w darowiźnie siostrze rodzi jakieś obowiązki w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy przeterminowany surowiec jest odpadem spoza instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy przy wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony trzeba podać przyczynę i konsultować ten zamiar ze związkiem zawodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy rodzaj wniesionego wadium wpływa na naruszenie zasady równego traktowania wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy trzymiesięczny okres czasowego powierzenia innej pracy pracownikowi samorządowemu może być podzielony na krótsze części?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy wybrakowane wyroby zawracane do cyklu produkcyjnego po przekruszeniu na kruszarce są odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zaliczki przekazane na prywatne konto pracownika mogą negatywnie wpłynąć na rozliczenia podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zaokrąglanie do 1 m2 zajęcia pasa drogowego, dotyczy wyłącznie urządzeń obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować zagospodarowanie ogrodu przynależącego do domu przyjęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę celną należy zastosować przy imporcie z Uzbekistanu korzenia i wyciągu z lukrecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do organizacji obozu rekreacyjnego, wyjazdowego z doradztwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie metody i rozwiązania zastosować w celu wyeliminowania pylenia floku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie wskaźniki zanieczyszczeń powinien oznaczać prowadzący instalację, jeśli wprowadza do wód ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód podatkowy z tytułu zbycia lokalu, jeżeli płatność nastąpi w kilku ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto powinien płacić podatek rolny od gruntów ornych będących własnością Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie wydłuża się etap edukacyjny w klasie II szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne