Questions and answers

Czy administrator cmentarza może wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy dotacja z Ministerstwa Zdrowia otrzymana przez szpital publiczny podlega opodatkowaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jadalnię typu I dla pracowników administracyjno-biurowych można wyposażyć w stół barowy i hokery?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy kierowca autobusu szkolnego zatrudniony w latach 1975-1995 może przejść na wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy koszt remontu mieszkania jest kosztem uzyskania przychodu w chwili jego poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy koszty pogrzebu pracownika firmy będą stanowić koszt uzyskania przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy lekarz medycyny pracy może zmieniać zakres prac wskazany w skierowaniu na badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy mały podatnik może korzystać z możliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można udostępnić informacje o wydaniu decyzji administracyjnych na rzecz osób obcych dla wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy odcieki z obornika mogą spływać bezpośrednio do wierzchnich warstw gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy odpady z ciepłowni - żużel i pył - można klasyfikować po zmieszaniu jako odpad o kodzie 10 01 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy odsetki wyegzekwowane przez komornika od zobowiązań handlowych stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy po wypadku, jakiemu osoba postronna uległa na terenie zakładu pracy, sporządza się protokół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownica obsługi urodzona w 1958 roku może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy pracownik obsługujący pneumatyczny manipulator obowiązany jest stosować obuwie ochronne z podnoskiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Czy szkoła zobowiązana jest ubezpieczyć pełnoletniego ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy w paragrafie 419 klasyfikacji budżetowej można klasyfikować nagrody rzeczowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy wykonawca może dysponować osobą z uprawnieniami budowlanymi na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zgodne z ustawą o rachunkowości jest korygowanie zapisem technicznym (ujemnym) konta 402 i 201?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jaka powinna być data sporządzenia i podpisania sprawozdania z działalności spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia w przypadku zajęcia komorniczego na poczet świadczeń alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy wystawić fakturę sprzedaży samochodu do osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak powinniśmy udokumentować obciążenie kosztami wysyłki darmowych próbek do kontrahenta z Libanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak pracodawca powinien realizować obowiązki BHP wobec zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak zawrzeć w instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych sprzedaż internetową biletów w kinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Które składniki płac nauczycieli powinny być wypłacane z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób sprawdzić czy kontrahent rozliczył VAT należny z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy brak badań wpływa na możliwość przyznania pracownikowi zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy bursa szkolna jest zwolniona z podatku VAT w przypadku zakupu komputera oraz jego oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Marciniak Aneta | Aktualne

Czy do wyliczenia wskaźnika VAT należy wliczać rezydentury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych obejmuje firmy medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy odsetki wypłacane udziałowcom z tytułu dopłaty do kapitału stanowią koszt uzyskanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik mający sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną może skorzystać z VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od zakupu paliwa do ciągnika siodłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT z faktury zakupu samochodu Peugeot Partner?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje zwolnienie od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podmiot leczniczy może wydać kopię dokumentacji medycznej pacjenta placówce opiekuńczo-leczniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy projekt budowlany może służyć jako program funkcjonalno - użytkowy w systemie zaprojektuj i wybuduj?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy protokół odbioru starszy niż 3 miesiące może być uznany za poświadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy skup złomu może przyjmować odpady żeliwne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy sprawozdanie finansowe spółdzielni składam tylko do urzędu skarbowego, czy przesyłam również do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy sprawozdanie finansowe spółki osobowej może być dołączone do zeznania podatkowego tylko jednego ze wspólników spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne