Pytania i odpowiedzi

Czy stanowisko sekretarza szkoły jest chronione przed wypowiedzeniem stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Z jakiego dnia zastosować kurs euro do rozliczenia faktury za wynajem powierzchni wystawienniczej na targach w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej sytuacji podatnik może odliczyć podatek naliczony z faktur za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien opodatkować import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik rozliczający się na podstawie PKPiR ma obowiązek opisywania faktur poprzez wskazanie daty ich otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zwrócenie się do organu podatkowego z żądaniem zawieszenia zobowiązań podatkowych jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować dostawę wody cysternami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane posiłki gotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy ubytki wyrobów akcyzowych stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w myśl ustawy areszt tymczasowy jest traktowany na równi z karą pozbawienia wolności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na potrzeby VAT koszty poniesione w ramach konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać w jednostce budżetowej dochody z wyżywienia personelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przy dystrybucji paczek żywnościowych przez OPS należy wydawać decyzje administracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Na jakich zasadach z trzynastki można dokonywać potrąceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy dodatek za wieloletnią pracę przysługuje za okres podlegania ubezpieczeniu w KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak ustalić wymiar przysługującego pracownicy urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy demontaż maszyny z urządzeniem zawierającym R-22 kwalifikuje ją do odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy pracownica może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy pracownika można zobowiązać do pracy w nadgodzinach, które wypadają po zakończeniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć wydatki poniesione na reklamę w kwartalniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spłata byłego małżonka jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować odsetki naliczone na rachunku powierniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ustalić skład rodziny przy świadczeniu wychowawczym, gdy mężatka wychowuje dzieci z konkubentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Co się dzieje, jeśli sortownia przekroczy ilość odpadów niebezpiecznych w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć wymianę pieca do polimeryzacji powłok lakierniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prowizja od kredytu inwestycyjnego zwiększa wartość początkową budowanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką odprawę należy wypłacić zwalnianemu nauczycielowi, który wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy opodatkować wynagrodzenie z pracy wykonywanej w Polsce i we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy amortyzować wykrojniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy ująć w kosztach podatkowych część składki na ubezpieczenie grupowe pracowników pokrywanej przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy związek międzygminny jest zwolniony z opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy wykonać pomiary na stanowisku pracy, gdzie używany jest analizator wyposażony w lampę rentgenowską?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje zapewnienie noclegów dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy opis przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu musi być tak samo szczegółowy jak w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy jest możliwość zatrudnienia referenta na stanowisku inspektora przy zawarciu kolejnej umowy z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w czasie trwania zatrudnienia pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy od dochodu na gruncie u.ś.r. odlicza się składkę zdrowotną płaconą na KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy podmiot powinien poinformować WIOŚ o planowanym terminie oddania do użytkowania kotłowni parowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy można wzruszyć decyzję dot. zasiłku stałego sprzed ponad 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy okulary ochronne są środkiem ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jak dokonać korekty listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jaki charakter ma świadczenie przysługujące pracownikowi w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaki status ma pracownik w okresie między zakończeniem okresu zasiłkowego a otrzymaniem decyzji o rencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Na jakich zasadach z urlopu wychowawczego korzysta pracownica, która urodziła dziecko w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nocleg i wyżywienie mogą korzystać ze zwolnienia z oskładkowania i opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku od nieruchomości powinien zastosować deweloper dla hali garażowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Gdzie wykazać dochód uzyskany w wyniku zbycia udziałów w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie są skutki przekazania nieruchomości rolnych na użytek własny wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT rodzi użytkowanie maszyn zakupionych w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy przy świadczeniu usług fotograficznych można stosować zwolnienie podmiotowe z VAT oraz zwolnienie z kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak w opisanej sytuacji ustalić strony w postępowaniu o usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy można przekazać stołówkę funkcjonującą w przyszkolnym internacie podmiotowi niepublicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wykupienie polis ubezpieczeniowych przez pracodawcę spowoduje powstanie przychodu u pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup obligacji od firmy z Luksemburga?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne