Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo zaewidencjonować wpłaconą zaliczkę na koszty komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż nieruchomości, na której remont ponoszono nakłady?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przekazanie abonamentów medycznych pracownikowi należy ująć w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób najkorzystniej pod kątem VAT pozbyć się towaru zalegającego na sklepowych półkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy podatnik, który chce prowadzić działalność z kodem PKWiU 73.20.Z musi się zarejestrować do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy odpady poprocesowe można zagospodarować w inny sposób niż wskazany w decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jakich gatunków papug nie trzeba obecnie rejestrować w starostwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych wynikającą z przekroczenia dobowej normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć kwotę zasiłku za jeden dzień niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wydatki na porady psychologa można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kara porządkowa może być nałożona na świadka, będącego osobą prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy spółka powinna zakładać oddział podatkowy w Wielkiej Brytanii i tam rozliczać podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy odzysk prowadzony przy użyciu ręcznych narzędzi jest odzyskiem w urządzeniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek stosować inne kryteria (poza ceną) w postępowaniu na dostawę leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy wydatki na badanie konkurencji mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką częstotliwością powinno przeprowadzać się pomiary czynników biologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Na jakie badania należy skierować pracownika, który będzie wykonywał pracę w studzienkach kanalizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki na autostrady i parkingi poniesione przez pracowników podczas delegacji służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy opłatę podwyższoną za wykonywanie robót geologicznych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przychody uzyskiwane w ramach spółdzielni produkcyjnej podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy zwrot w ramach VAT-REF należy uznać za przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy świadczenie rodzicielskie będzie stanowiło dochód nieopodatkowany, gdy rokiem bazowym będzie rok 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakich formalności należy dopełnić przy oddelegowaniu pracownika do Luksemburga?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki dzień jest ostatnim dniem trzymiesięcznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy praca przez kilka godzin dziennie wyklucza możliwość ubiegania się o świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy świadczenie z funduszu alimentacyjnego można wypłacić za część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy pacjent po zakończonym leczeniu szpitalnym może odmówić wypisu do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy podwyższenie alimentów jest dochodem uzyskanym w rozumieniu u.p.p.w.d.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Co zrobić z błędnie wydaną decyzją dot. zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy należy wykazać zakup towaru w ramach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przysługuje zwolnienie z VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka liczbę dni miesiąca lutego należy przyjąć przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy osoba prowadząca gospodarstwo rolne może na swój wniosek wyłączyć grunt z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak obliczyć średnią urlopową za godzinę opieki nad dzieckiem z godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy grunt, oznaczony jako R - tereny rolnicze, można czasowo wyłączyć z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Na kogo powinien być nałożony obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy konieczna jest zmiana pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku wykonania nowych stawów tuczowych/narybkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracodawca ponosi koszty badań związanych z przedłużeniem ważności prawa jazdy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie konsekwencje może ponieść firma z tytułu niedoszacowania emisji w raporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób ewidencjonować i wykazywać w bilansie kredyt odnawialny w rachunku bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy ubojnia zwierząt jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji starosta powinien zezwolić na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji możliwa jest zmiana decyzji rekultywacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy mandat po zmarłym dłużniku gminy należy umorzyć czy odpisać?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób należy zrekompensować pracownikowi rozłąkę z rodziną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne