Questions and answers

W jaki sposób opodatkować sprzedaż składników majątku odziedziczonych po zmarłej żonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR ująć zakup półproduktów służących do przygotowania dań na promocję?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy asystentce zarządu, która odpowiada za nadzór nad sklepami, pracodawca może planować pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dofinansowanie do wycieczki sfinansowanej z ZFŚS płatnik powinien wykazać do opodatkowania podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy głębokość stawu liczy się od rzędnej terenu istniejącego, czy od rzędnej góry projektowanej grobli?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy istnieje potrzeba ponawiania badań oraz uzyskiwania nowego zaświadczenia o badaniu technicznym samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy istnieje przelicznik godzinowy uprawniający pracownika socjalnego do dodatku za pracę w terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy jest możliwe wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy już po jej zawarciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy kierownik za pracę poza normalnymi godzinami pracy z powodu awarii nabywa prawo do rekompensaty z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy krata okienna jest urządzeniem budowlanym lub obiektem małej architektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy małżonek musi opodatkować udostępnienie żonie majątku prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć VAT w związku z użytkowaniem samochodu na podstawie umowy leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy należy korygować zeznanie roczne w sytuacji wystawienia faktury sprzedaży w kolejnym roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy obywatela Ukrainy zamieszkującego w Polsce i tu pracującego można uznać za rezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy organ prowadzący może połączyć pojedyncze małe przedszkola samorządowe w zespół przedszkoli samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy podjęcie pracy przez osobę pobierającą rentę rodzinną powoduje utratę prawa do tej renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca powinien zignorować termin ważności badań psychologicznych wykonanych przy okazji badań profilaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy sprzedaż obrazu namalowanego przez artystę podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy stażyści wykonujący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej muszą przejść wstępne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy udzielenie pożyczki w ramach działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wójt ma obowiązek powołać ponownie spółkę przymusową dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy zawarcie umowy najmu pozbawi podatnika prawa do ryczałtu z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zezwolenie pracownikom na pracę w domu jeden dzień w miesiącu jest równoznaczne z wprowadzeniem telepracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaką treść powinien mieć dokument potwierdzający złożenie ślubowania przez pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Jakie akty prawne normują zakres i sposób opracowania inwentaryzacji budowlanej budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Jakie koszty może rozliczyć korzystający z samochodu w ramach leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie ryzyka podatkowe występują w rozliczeniach między powiązanymi spółkami osobowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła wycofanie składnika majątku spółki na potrzeby osobiste wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy naliczać podatek od wynagrodzenia członka zarządu spółki, jeśli nie posiada on certyfikatu rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie: prowadzący PSZOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak obliczyć ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinny być rozliczane przychody z najmu nie będącego przedmiotem działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT korektę dot. transakcji rozliczonej w ramach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć dotację na nabycie środka trwałego otrzymaną już po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakich zasadach grupy producentów rolnych są zwolnione od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim paragrafie zaklasyfikować wydatek na wykonanie wizytówek (biletów wizytowych)?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

W jaki sposób można zagospodarować popioły z małej kotłowni opalanej drewnem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy postąpić, w przypadku gdy jeden z członków komisji socjalnej był nieobecny na posiedzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy brak zapłaty za towar stanowi przesłankę do wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy darowizna na rzecz Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego podlega odliczeniu od dochodu bez limitu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy drabiny zewnętrzne prowadzące na dach powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy instytucja kultury zobowiązana jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu umowy zawartej z obywatelem Rumunii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy istnieje obowiązek przeprowadzania corocznych ocen pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy istnieje prawny obowiązek przechowywania wniosków urlopowych i harmonogramów pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Sobczak Michalina | Nieaktualne

Czy materiał z odzysku należy wliczyć do wartości zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy można przyznać zasiłek rodzinny w wypadku zakończenia nauki przez niepełnosprawne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można ująć w kosztach podatkowych samochód zakupiony w czasie zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można zmienić pozwolenie wodnoprawne na wykonanie stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy należy przechowywać kopię skierowania na badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy noclegi opłacone w trakcie rekrutacji osobie, która jeszcze nie jest pracownikiem powinny być opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odsetki od pożyczki udzielonej z majątku wspólnego małżonków stanowią ich przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy odszkodowanie za niezawarcie przyrzeczonej umowy o pracę jest opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne