Questions and answers

Czy kontener do składowania materiałów niebezpiecznych podlega wymaganiom dyrektyw nowego podejścia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy możliwe jest finansowanie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego z Funduszu Świadczeń Socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy naliczyć VAT od towarów używanych zakupionych przez nas do dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na świadectwie słuchacza szkoły policealnej należy umieścić adnotację o poziomie nauczania języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielom, którzy pojechali z uczniami na zieloną szkołę, należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie paszy członkom grupy podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy niskocenne środki trwałe, wniesione jako wkład do spółki cywilnej, mogą stanowić koszt uzyskania tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy odpisy amortyzacyjne są obowiązkiem, czy prawem podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od towaru pozostawionego klientowi do dyspozycji należy odprowadzić VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy od zwrotu zawłaszczonych przez byłą księgową środków należy odprowadzić podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik, posiadając fakturę korygującą do dostawcy niemieckiego, może skorygować WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pomoc uzyskana z OPP podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może rozliczyć nadgodziny wraz z końcem okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownicy zakładu gospodarki komunalnej są pracownikami samorządowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przedmiot leasingu operacyjnego można ująć w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy remont szkoły może być przeprowadzony przez firmę męża dyrektorki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy renciście, z umiarkowaną niepełnosprawnością, który pracuje na pół etatu przysługuje ochrona przedemerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy szlifierki dwutarczowe i wiertarki stołowe należy wyposażyć w urządzenia zatrzymania awaryjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Czy świadczenia ponoszone za osoby biorące udział w konferencjach stanowią przychód podatkowy beneficjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy usługi zakwaterowania w schronisku szkolnym podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy użyczenie lokalu córce stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w aktualnej sytuacji prawnej wieczyste użytkowanie jest uznawane za dostawę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy z tytułu podziału spółki należy zapłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego może wykorzystać sekretarka zatrudniona w szkole od 2 lutego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować rejestrację kota w stowarzyszeniu zrzeszającym hodowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż używanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT podatnik powinien zastosować przy sprzedaży gospodarstwa (budynki wraz z gruntem rolnym)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakich dokumentów nie można uzupełniać na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jaki jest termin odliczenia VAT przy usłudze rejestracji domeny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki okres wypowiedzenia obejmuje pracownika przejętego w sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jaki rozmiar powinny mieć odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie do stref niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak jednostka produkcyjna ma zaksięgować koszty załadunku materiałów, które sporadycznie sprzedaje?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak opodatkować nieodpłatną dzierżawę nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za towary handlowe w ramach programu wsparcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak uregulowane jest dokonywanie dobrowolnych potrąceń w przypadku urlopu rodzicielskiego nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak ustalić gminę właściwą do udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak zaksięgować ujawnienie środka trwałego i jakim dokumentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy można ogłosić ponowne postępowanie poniżej progów unijnych, jeśli poprzednie unieważniono?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Kto opiniuje program ochrony środowiska dla miasta na prawach powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek stały, jeżeli nie można ustalić daty powstania niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy poinformować wicedyrektora szkoły o zwiększeniu mu pensum dydaktycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo wypełnić ewidencję przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób należy zakończyć część inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2015 r., Gos Waldemar | Aktualne

Co powinien zawierać regulamin zamówień publicznych do 30.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy chcąc sprzedać budynek dotychczasowemu najemcy należy doliczyć do ceny VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dostawa w ramach WDT może być opodatkowana stawką 0%, jeśli płatności dokona osoba fizyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy działalność polegająca na opiece nad dziećmi podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy ekiwalent pieniężny jako wygrana w konkursie organizowanym przez korporacje podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy fakturę korygującą należy ująć w rejestrze zakupu w miesiącu wpływu, czy można też w miesiącu następnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy menedżer będzie podatnikiem VAT i czy ewentualnie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy możliwe jest zaksięgowanie duplikatu faktury wydanego w październiku 2014 r., a dotyczącego zakupu wyposażenia biura w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy można wystawić dokumenty potwierdzające odzysk, jeśli jest to odzysk odpadów metodą R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy można wystawić fakturę na miesiąc przed wykonaniem usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 czerwca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne