Questions and answers

Czy z chwilą utraty stopnia niepełnosprawności pracownik może wykonywać pracę w kodeksowych normach czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaka procedura obowiązuje przy przywozie odpadów opakowań wielomateriałowych z kraju UE do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi cumowania, postoju jachtów morskich na wodzie, przy kei i na nabrzeżu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować zamianę gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi wynajmu pokoi w budynku mieszkalnym na cele rekreacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować i w której pozycji wykazać w deklaracji VAT-7 sprzedaż ubrań do Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki warunek winien postawić zamawiający bankowi w zakresie sytuacji ekonomiczno - finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jaki wpływ na rozłożenie na raty podatku ma równolegle toczące się postępowanie odwoławcze (wymiarowe)?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy interpretować kodeksowy obowiązek zwrotu przez pracownika kosztów szkolenia poniesionych przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak obliczyć marżę będącą podstawą opodatkowania usług turystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak powinno wyglądać na gruncie VAT rozliczenie faktur za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Pod jakim kodem należy kwalifikować odpad z segregacji i rozdrabniania odpadów 03 01 99?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Według jakiej stawki amortyzować budynek mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT podatnik powinien ująć import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dla celów podatku CIT pracodawca może rozliczać wydatki na odzież roboczą w ciągu 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dostawa i montaż kolektorów słonecznych jest robotą budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy dotacja uzyskana na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty zwolniona jest od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dzień rozpoczęcia pracy może przypadać kilka miesięcy po dniu zawarcia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy masa odpadów poddanych odzyskowi w dokumencie DPO może być większa niż w KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można być kierownikiem w dwóch jednostkach pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy można przenieść pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy najem domu na okres 2,5 miesiąca w czasie wakacji można uznać za najem krótkoterminowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy należenie do spółki cywilnej oznacza przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy nauczyciel pracujący na pełny etat w jednej szkole może w drugiej szkole wziąć urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone klientowi pralni w związku z kradzieżą odzieży, może być kosztem właściciela tej pralni?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy podatnikowi, który nie przedłożył dokumentacji podatkowej w terminie grozi odpowiedzialność karna skarbowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy porozumienie zmieniające może zostać podpisane w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownicy zatrudnionej na zastępstwo po rozwiązaniu umowy, przysługuje prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy przesłanie zamawiającemu kopii odwołania e-mailem jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy w decyzji dotyczącej odpłatności za DPS trzeba wymienić wszystkie osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy wycofanie samochodu z działalności rodzi skutki podatkowe na gruncie PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy z faktury za akt notarialny w związku z założeniem spółki z o. o. można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć wciągnik elektryczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka powinna być treść wniosku inspektora bhp do pracodawcy o skrócenie czasu pracy ze względu na wysokie temperatury?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie czynności związane z działalnością gospodarczą można realizować w trakcie zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie obiekty i kiedy należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne oraz zawory 52?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie okresy wypowiedzenia będą obowiązywały po wejściu w życie zmian dotyczących umów na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przed miesiącem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak określić prawo podatnika do zastosowania ulgi na złe długi w przypadku ustalenia płatności ratalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak powinno być rozliczane wykorzystanie samochodu służbowego przez pracownika podczas urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać koszty oraz przychody przedsiębiorstwa, które jest w trakcie wnoszenie do nowej spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć pracę opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w Polsce oraz w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychód z tytułu zbycia po roku od likwidacji firmy samochodu będącego środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych zakupioną na potrzeby działalności gospodarczej działkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielowi, z którym rozwiązano umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Za jaki okres organ podatkowy ma prawo ustalić należny podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy duplikat faktury można ująć w kosztach na bieżąco, jeśli oryginał nie został otrzymany?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy globalna polityka firmy może stanowić ograniczenie swobody pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy koszty poniesione przez pracodawcę w związku z wyjazdem pracownika na konferencję stanowią przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne