Questions and answers

Czy świadczenia na rzecz dyrektora w okresie wypowiedzenia umowy o pracę powinny być opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ubezwłasnowolnienie strony wpływa na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy zwalnianemu strażnikowi gminnemu należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Ile wynosi łączny okres pobierania zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jakie kryteria oceny ofert oprócz ceny można zastosować w przetargu na dożywianie uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Jak obliczyć urlop pracownika zatrudnionego an 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć urlop pracownika, który rozpoczyna i kończy pracę w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć zatrudnienie ogółem w części C DEK-I-0?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu kodeksowego i dodatkowego pracownika niepełnosprawnego, jeśli zmienia się wymiar jego etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy pracodawca jest obowiązany konsultować zwolnienia grupowe ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za stan bhp na budowie, na której pracują podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W jaki sposób nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać przychody oraz koszty podatkowe w prowadzonym kantorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W którym miesiącu zmniejszam VAT należny w przypadku wystawienia faktury korygującej in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych zakup towarów handlowych z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy jest poprawnym przesłanie dokumentu elektronicznego w formacie PDF, w którym zaszyty jest podpis elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na wyjazd służbowy zagraniczny w celu wymiany wiedzy i doświadczeń ma być wystawiona faktura VAT czy nota?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy niezłożenie PIT-8C z tytułu prezentów przekazywanych kontrahentom może skutkować sankcjami karnoskarbowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy od 1 lipca 2015 mogę odliczyć VAT podatnik może odliczyć VAT od zakupu paliwa do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy odpady drewna w wyniku rozdrabniania wraz z usunięciem zanieczyszczeń utracą status odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy przychód z wynajmu maszyny należy zaliczyć do działalności rolniczej, czy też działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy spółka może rozliczyć w PKPiR koszty związane z wykonaniem usługi przez jej wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy starosta może wydać pozwolenie na usunięcie drzewa, jeżeli już raz wydał decyzję odmowną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy stróżówkę można zakwalifikować, jako obiekt małej architektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy szkoła tańca może korzystać ze zwolnienia z VAT do limitu 200.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy transakcję sprzedaży półfabrykatów ze srebra należy zgłosić do Izby Celnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zmiana zakresu czynności sekretarza i skarbnika urzędu gminy wymaga wypowiedzenia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy z tytułu nieterminowego zwrotu kaucji spółka powinna dokonać korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Gdzie powinny być umieszczone piktogramy informujące o lokalizacji apteczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Ile dni nauki szkolnej będzie w roku szkolnym 2015/2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Ile lat należy przechowywać faktury na zadania inwestycyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku świadczenia usług polegających na udostępnianiu zjeżdżalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi weterynaryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie dane na fakturach powinien umieszczać oddział spółki krajowej samodzielnie sporządzający bilans?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie stawki obowiązują dla usługi czyszczenia dywanów i przewozu osób taksówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować wykonaną usługę naprawy urządzeń oraz refakturę kosztów transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy przeprowadzić dokapitalizowanie spółki z kapitałem zagranicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokumentować transakcje dokonywane z rolnikiem ryczałtowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług udzielania pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć urlop wypoczynkowy przysługujący lekarzowi stomatologowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak stosować instalacje odgromowe w budynkach zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy podatnik powinien zaewidencjonować na kasie fiskalnej zaliczkę otrzymaną od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy wykonywanie pracy na rzecz innego podmiotu może zostać zakwestionowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kto ma egzekwować należności objęte tytułami wykonawczymi wystawionymi przez izbę wytrzeźwień?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne