Questions and answers

Czy można wydać pozwolenie na budowę na obiekt użytkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Czy nadzór pedagogiczny podlega kontroli zarządczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy pracownik oddelegowany na Litwę na okres 24 miesięcy ma prawo do świadczeń z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przekazując samochód na cele osobiste przedsiębiorca musi naliczyć VAT, mimo iż nie jest już czynnym podatnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na zakup strojów dla koła gospodyń wiejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy właściciel działki może sam rozebrać część budynku inwestora znajdującą się na jego działce, pomimo że budynek nie należy do niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy w Polsce istnieje oficjalna lista zakazanych substancji chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy wystawienie faktury na rok przed wykonaniem usługi należy uznać za dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć myjkę ultradźwiękową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie akty prawne dotyczą prac spawalniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakiej kodeksowej instytucji odpowiada pełnienie obowiązków przez pracownika (p.o.)?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie są konsekwencje złożenia korekty zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy anulować uchwałę o podjęciu realizacji planu nadzoru pedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak obliczyć dodatek stażowy, którego wysokość zmieniała się z uwagi na zapisy w ZUZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak obliczyć urlop pracownika naukowego po zmianie pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika pracującego różną ilość godzin w poszczególne dni tygodnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty występu na organizowanej konferencji prelegentów zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nieodpłatne otrzymanie od dostawcy urządzenia do testów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak ustalić wysokość potrącenia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Po jakim kursie podatnik powinien rozliczyć nadwyżkę zaliczki na poczet WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy brak zgody na pobyt w schronisku dla bezdomnych przesądza o odmowie udzielenia świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy działalność w zakresie architektury może być zwolniona podmiotowo z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy firma w sprawozdaniu NBP powinna ująć należności handlowe w walucie krajowej, które reguluje podmiot ze Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można odliczyć pełen VAT od wydatków poniesionych na rozbudowę budynku będącego przedmiotem współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można skorzystać z zamówień uzupełniających w przypadku dostawy leków oraz drobnego sprzętu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy na wymianę kotła gazowego wymagana jest zgoda członków wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego może ubiegać się syn ubezpieczony w KRUS na niepełnosprawną matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przeprowadzenie ekspertyz powypadkowych może być przedmiotem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy starosta słusznie uznał, że w opisanej sytuacji wykonano nowe ujęcie brzegowe za pomocą koła wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy umowę o pracę zawartą po stażu z urzędu pracy można rozwiązać bez konsekwencji dla pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy usługi specjalistycznego projektowania wnętrz mogą korzystać ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wartość świadczeń przekazanych dla prezesa i jego rodziny stanowi koszt dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wójt jest właściwy do przeprowadzenia postępowania w celu zbadania, czy na nieruchomości są zakopane odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy zawsze możliwe jest przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy zmienianie klasyfikacji odpadów, z których tylko wysortowano zanieczyszczenia, jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zużyte odczynniki chemiczne powstające w zakładowym laboratorium są odpadem z instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Do jakiej kategorii archiwalnej należy zaliczyć świadectwa legalności pozyskania drewna z lasów niepaństwowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do dostawy na potrzeby osobiste oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć nadgodziny nieodebrane do końca okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić dochód ze sprzedaży samochodu, który amortyzowany jest raz w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak w ramach pomocy społecznej można pomóc rolnikom poszkodowanym przez suszę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak zrekompensować trzy nadgodziny dobowe, jeśli w innym dniu pracownik spóźnił się o jedną godzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla podratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jakiej formie gmina powinna przekazać dotację dla przedszkoli niepublicznych prowadoznych przez stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Niemiec Renata | Aktualne

Co należy rozumieć przez warunki wykonania urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy bez zgody pracownika można jego firmowy adres e-mail przekazać firmie zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy jedną usługę płatności internetowych może świadczyć równocześnie kilka podmiotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy maszyna musi być wyposażona w przycisk STOP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury zakupu dokumentującej refakturę kosztów ubezpieczenia wystawioną ze stawką 23 %?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne